ขอเชิญร่วมสนับสนุนเป็นเจ้าภาพหรือตามกำลังศรัทธา

เตปิฏกบาลีศากยสีหะ

ศากยบุตรสามเณรสีหะ

มหาวชิราลงกรณ

บาลีเถรวาทราชวิทยาลัย

ทำวัตร​สวดมนต์​ เรียน​หนังสือ​ ปฏิบัติ​อารักขกัมมัฏฐาน​ อย่างเข้มแข็งทุก​ ๆ​ วัน​ รอหลวงพ่อ​เจ้าคุณ​พระธรรม​วชิร​า​จารย์​ กลับจากอเมริกา​ ในวันที่​ ๓๑​ พฤษภาคม​ ๒๕​๖​๖

Pali Thai English หลักสูตร “เตปิฏกบาลีศากยสีหะ” ตั้งแต่ขั้นพื้นฐาน มัธยมศึกษา ต่อเนื่องจนถึงปริญญาเอก แบ่งเป็น ๔ ช่วงชั้น เริ่มจาก Mini English Program

๑. บาลีศากยสีหะ มัธยมศึกษา

๒. บาลีศากยสีหะ ปริญญาตรี

๓. บาลีศากยสีหะ ปริญญาโท

๔. บาลีศากยสีหะ ปริญญาเอก

ขอเชิญร่วมสนับสนุนเป็นเจ้าภาพ

ถวายภัตตาหารเช้า เวลา ๐๗.๓๐ น.

ถวายภัตตาหารเพล เวลา ๑๑.๐๐ น.

และถวายน้ำปานะ เวลา ๑๖.๓๐ น. และ เวลา ๒๑.๐๐ น.

รับเป็นเจ้าภาพภัตตาหารเช้า-เพล-น้ำปานะ

วันละ ๑๑,๐๐๐ บาท

หรือตามกำลังศรัทธา

ท่านใดมีความประสงค์จะทำบุญวันสำคัญ

เช่น วันเกิด วันครบรอบต่าง ๆ

จองเป็นเจ้าภาพประจำวันทุกปีตั้งแต่ปีนี้เป็นต้นไป

ขอทราบรายละเอียด จองเป็นเจ้าภาพประจำหรือนำอาหารร่วมสมทบประจำวัน

ติดต่อสอบถาม ได้ที่ เบอร์โทร. 0856664524 /

ID-LINE : 0856664524

บริจาคได้ที่ ธ.กรุงไทย สาขาศาลายา

ชื่อบัญชี “กองทุนภัตตาหารศากยบุตร”

เลขบัญชี ๔๕๙-๐-๘๑๐๐๖-๙

ผู้รับผิดชอบโครงการ

พระธรรมวชิราจารย์ รศ.ดร.

๐๙๒ – ๖๙๔ – ๘๘๘๓

รศ.ดร. เวทย์ บรรณกรกุล

๐๘๑ – ๙๔๓ – ๒๖๖๕

Home
ข่าวสาร
เรียนบาลี
แบบแปลน
ที่ตั้ง