คณะกรรมการควบคุมการก่อสร้าง ทุนพระราชทานพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว

มหาวชิราลงกรณ

บาลีเถรวาทราชวิทยาลัย

คณะกรรมการควบคุมการก่อสร้าง

ทุนพระราชทานพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว

เริ่มเข้าตรวจพื้นที่ วางผัง หมุด

๑๙ ธันวาคม ๒๕๖๕

น้อมสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ที่ทรงมีพระเมตตา ทรงมีพระราชศรัทธาอุปถัมภ์การพระปริยัติศาสนา เพื่อความยั่งยืนมั่นคงแห่งพระพุทธศาสนา พระราชทานพระราชทรัพย์เป็นจำนวนมากอุปถัมภ์พระสงฆ์สามเณรผู้ศึกษาบาลี

วันที่ ๒๘ พฤศจิกายนน ๒๕๖๕ ผังภูมิสถาปัตย์ และรับแบบการก่อสร้างอาคาร ๔ หลัง ด้วยทุนพระราชทาน จำนวน ๑๐๐ ล้านบาท

๑. อาคารหอสมุดและเทคโนโลยีสารสนเทศ

๒. อาคารเรียนรวม

๓. อาคารหอฉัน

๔. อาคารหอพักสงฆ์

๕. ระบบสาธารณูปโภค ไฟฟ้า ถนน รั้ว

ที่นี่ จะเป็นราชวิทยาลัยสำหรับสามเณรแห่งแรกในประเทศไทย เปิดสอนหลักสูตร “เตปิฏกบาลีศากยสีหะ” Pali English Program ตั้งแต่ขั้นพื้นฐาน ระดับมัธยมศึกษา หลักสูตรต่อเนื่องจนถึงชั้นปริญญาเอก

ที่นี่ จะจัดการศึกษาบาลีพระไตรปิฎก อรรถกถา ฎีกา ฯลฯ สร้างศาสนทายาท ตั้งแต่เยาว์วัย เพื่อให้เข้าถึงพระไตรปิฎกอย่างจริงจัง ฝึกอบรมจิต เจริญปัญญา ด้วยพระกรรมฐานเผยแผ่พระศาสนาสู่สากล International Pali Siha Samanera College สถานศึกษาสำหรับสามเณรแห่งแรกในประเทศไทย

ปีนี้ แม้ยังไม่เปิดเป็นทางการ ท่านอาจารย์เจ้าคุณพระธรรมวชิราจารย์ ก็ยินดีรับบุตรหลานของท่านเข้ามาฝึกฝน ปูพื้นฐานภาษาอังกฤษ ทำวัตรสวดมนต์ ท่องนวโกวาท ท่องบาลีไวยากรณ์ เป็นภาษาอังกฤษ Pali English Program

ขณะนี้ มีศากยบุตรสามเณรสีหะ ๑๒ รูป เริ่มรับการฝึกอบรมพื้นฐาน สนุกสนาน “ที่นี่ จะต้องอบอุ่น เหมือนอยู่บ้าน” รับรุ่นที่ ๑ / ๒๕๖๖ เพียง ๓๐ รูป เท่านั้น

ร่วมบุญบารมี : ธ.กรุงไทย สาขาศาลายา มูลนิธิสถาบันบาฬีศึกษาพุทธโฆส เลขที่ : 459-0-68567-1

ติดต่อสอบถาม

พระธรรม​วชิรา​จารย์​ รศ.ดร.ผู้ช่วยอธิการบดีฝ่ายบริหาร

๐๙๒ – ๖๙๔ – ๘๘๘๓

รศ.ดร. เวทย์ บรรณกรกุล

๐๘๑ – ๙๔๓ – ๒๖๖๕

แม่ชีจิราภรณ์ ชวะศิริ

๐๖๒ – ๒๖๒ – ๒๖๙๓

ป้ายชื่อทางเข้ามหาวชิราลงกรณ

>>> https://goo.gl/maps/Gvg6QCLbeALD7huP7

Home
ข่าวสาร
เรียนบาลี
แบบแปลน
ที่ตั้ง