คณะสงฆ์ชาวสิงหล นำคณะสามเณรสิงหล มาเยี่ยมชมโครงการ มหาวชิราลงกรณบาลีเถรวาทราชวิทยาลัย

ไม่ไกลเกินฝันแล้ว

ศากยบุตรสามเณร

จากประเทศศรีลังกา

๑๒ รูป

คณะสงฆ์ชาวสิงหล นำคณะสามเณรสิงหล มาเยี่ยมชมโครงการ มหาวชิราลงกรณบาลีเถรวาทราชวิทยาลัย มาทันเวลา ทำบุญตักบาตร ให้พรพอดี วันนี้ ญาติโยมที่มาทำบุญตักบาตรโชคดีกันถ้วนหน้า ได้รับพร ๔ ภาษา บาลี ไทย อังกฤษ สิงหล

ความฝันสร้างวิทยาลัยสามเณรในระดับนานาชาติ เพื่อเป็นแหล่งศึกษาบาลีพระไตรปิฎก สร้างศาสนทายาทเพื่อกลุ่มประเทศที่นับถือพระพุทธศาสนาเถรวาท อาจจะเป็นจริงอย่างรวดเร็วเกินฝัน

Home
ข่าวสาร
เรียนบาลี
แบบแปลน
ที่ตั้ง