ครบ ๒ ปี แห่งการสร้างและพัฒนา ทุกอย่างเปลี่ยนไปหมด

ครบ ๒ ปี แห่งการสร้างและพัฒนา

มหาวชิราลงกรณ

บาลีเถรวาทราชวิทยาลัย

๒๓ มีนาคม ๒๕๖๖

ทุกอย่างเปลี่ยนไปหมด

มีสิ่งหนึ่งที่ยังคงเดิม

“ย่ามขาด ๆ”

วันนี้ หลวงพ่อเจ้าคุณพระราชวชิรเวที (พระมหาบรรจบ ขนฺติโก) อธิษฐานจิต เจริญพุทธมนต์ แผ่เมตตาบารมีไปยังบุรพเปตชน ประกาศบุญกุศลที่ท่านรักษาที่ดินไว้เพื่อสร้างพัฒนาศาสนทายาท ให้เทวดา มาร พรหม ได้รับรู้อนุโมทนา

ติดตามเรื่องราว เล่าย้อนหลัง

ตอนที่ ๑ https://bit.ly/3naI33S

ตอนที่ ๒ https://bit.ly/3zTFHtI

ตอนที่ ๓ https://bit.ly/2YzYTPF

ตอนที่ ๔ https://bit.ly/38K2yfF

ตอนที่ ๕ https://bit.ly/2WZAQsE

ตอนที่ ๖ https://bit.ly/3zWmNm8

ตอนที่ ๗ https://bit.ly/3zDdGXc

ปณิธานตั้งมั่น ตั้งแต่ออกตระเวณหาที่ดิน ๓ ข้อ ยังฝังแน่นไม่เปลี่ยนแปลง คือ ภาระกิจเป้าหมาย เพื่อ ผลิตศาสนทายาทที่มีศักยภาพเผยแผ่หลักธรรมทางพระพุทธศาสนาในโลกอนาคต โดยมีวัตถุประสงค์ คือ

๑. จัดการศึกษาคัมภีร์บาลีโบราณ และวิชาพื้นฐานการศึกษาทั่วไป พร้อมทั้งฝึกอบรมกรรมฐานสำหรับสามเณรและเยาวชน

๒. จัดการศึกษาคัมภีร์โบราณ “หลักสูตรเตปิฏกบาลีศากยสีหะ” ศึกษาบาลีพระไตรปิฎก หลักสูตร Pali English Program ตั้งแต่ขั้นพื้นฐาน มัธยมศึกษา จนถึง ระดับปริญญาตรี – โท และ เอก

๓. เป็นแหล่งอนุรักษ์ ศึกษาวิจัย เผยแผ่คัมภีร์บาลีโบราณมรดกของชาติ

<<<>>>

ผู้เกิดมาเพื่อพระพุทธศาสนา

เพื่อศาสนทายาทศากยบุตรสามเณรสีหะ

เพื่อพัฒนาสังคม ประเทศชาติ

<<<>>>

ถวายที่ดินส่วนตัว ๙๐​ กว่าไร่ คิดเป็นเงิน โดยเฉลี่ยไร่ละ ๗๐๐,๐๐๐ – ๘๐๐,๐๐๐ บาท ติดถนนลาดยางเข้าไป ราคามูลค่าเกือบ ๗๕,๐๐๐,๐๐๐ บาท (เจ็ดสิบห้าล้านบาท) (พระอาจารย์วีระ ธมฺมวิริโย และชาวสิงคโปร์ ซื้อถวายเพิ่ม ๙ ไร่ รวมปัจจุบัน ๑๐๐​ กว่าไร่) ปวารณาสร้างวัดพระอารามและโรงพยาบาล มีมูลค่าอีกมากมายที่ยังคาดประมาณมิได้

<<<>>>

ไม่เคยรู้จัก ไม่เคยได้ยินคำว่า “บาฬีศึกษาพุทธโฆส” แต่ท้ายที่สุด เป็นอุบาสิกาท่านเดียวที่พระพรหมมงคล (หลวงปู่ทอง วัดพระธาตุศรีจอมทอง เชียงใหม่) แนะนำบอกทางบุญ ให้ตรงมาที่ “บาฬีศึกษาพุทธโฆส” ก่อนที่หลวงปู่ทองจะละสังขารไม่กี่สัปดาห์

นี่คือ มหาอุบาสิกา ผู้เกิดมาเพื่อพระพุทธศาสนา สังคม ประเทศชาติ โดยแท้

มหาอุบาสิกาภัสส์กุญช์ ตอนที่ ๑ https://bit.ly/388hq6Y

มหาอุบาสิกาภัสส์กุญช์ ตอนที่ ๒ https://bit.ly/3gooXmK

มหาอุบาสิกาภัสส์กุญช์ ตอนที่ ๓ https://bit.ly/3kghnfc

มหาอุบาสิกาภัสส์กุญช์ ตอนที่ ๔ https://bit.ly/3zn1biv

<<<>>>

ร่วมบุญบารมี : ธ.กรุงไทย สาขาศาลายา มูลนิธิสถาบันบาฬีศึกษาพุทธโฆส เลขที่ : 459-0-68567-1

ติดต่อสอบถาม

พระธรรม​วชิรา​จารย์​ รศ.ดร.ผู้ช่วยอธิการบดีฝ่ายบริหาร

๐๙๒ – ๖๙๔ – ๘๘๘๓

รศ.ดร. เวทย์ บรรณกรกุล

๐๘๑ – ๙๔๓ – ๒๖๖๕

แม่ชีจิราภรณ์ ชวะศิริ

๐๖๒ – ๒๖๒ – ๒๖๙๓

ป้ายชื่อทางเข้ามหาวชิราลงกรณ

>>> https://goo.gl/maps/Gvg6QCLbeALD7huP7

Home
ข่าวสาร
เรียนบาลี
แบบแปลน
ที่ตั้ง