คำสอนพระพุทธเจ้า ยิ่งใหญ่และน่าอัศจรรย์มาก

คำสอนพระพุทธเจ้า
ยิ่งใหญ่และน่าอัศจรรย์มาก
<<<>>>
คำพูดข้างต้น เป็นคำพูดที่จริงจังของท่านอาจารย์พระมหาวีระ ธมฺมวิริโย ระหว่างสนทนากับท่านอาจารย์เจ้าคุณพระเทพสุวรรณเมธี ท่านอาจารย์พระมหาวีระ​ ในอดีตท่าน เรียน ทำงาน เป็นนักธุรกิจ ที่ประสบผลสำเร็จในชีวิต ตลอด ๔๐ ปี ในประเทศสิงคโปร์ ท่านมีพร้อมทุกอย่าง ทำธุรกิจ ทำงานโดยไม่ได้สนใจเรื่องศาสนา (คงมีโอกาสได้ฟังเรื่องราว ๆ ดี ประสบการณ์ชีวิตจากท่าน)
“… พระพุทธเจ้า เป็นบุรุษเอกของโลก มีคุณยิ่งใหญ่ต่อชีวิตผมมาก อันดับแรกเลย คือ ธรรมะคำสอนของพระองค์สามารถทำให้ผมรู้จักสละการให้ทาน…” นี่คือ ข้อความคำพูดท่านอาจารย์พระมหาวีระ ที่ผมฟังเสียงยังก้องในโสตประสาท
วันนี้ ๓๑ มีนาคม ๒๕๖๕ ท่านมาเยี่ยมชมโครงการจัดตั้งวิทยาลัยบาลีเถรวาท ศากยบุตรสามเณรสีหะ และเข้าดูความคืบหน้าโครงการธัมมเวสกวัน ท่านบอกว่า
“… หลังจากปรับภูมิทัศน์และปลูกต้นไม้แล้ว ให้เริ่มสร้างบ้านพักครูนานาชาติได้เลย ไม่ต้องรอตามแผนปี ๒๕๖๗ ขณะนี้ ญาติโยมสิงคโปร์ Singapore Firefly Mission รวมปัจจัยก้อนแรกได้ ๙๐,๐๐๐ เหรียญสิงคโปร์ คงโอนมาเร็ว ๆ นี้… และจะทยอยมาทำบุญเรื่อย”
“ธัมมเวสกวัน”
(อ่านว่า ทำ – มะ – เว – สะ – กะ – วัน)
สวนป่าเรือนแห่งพระธรรม โพธิญาณสุเมธานุสรณ์ โดย สิงคโปร์ ฟายเออร์ฟลายมิชชั่น Dhammavesakavan BodhinyanaSumedhanusorn by Singapore Firefly Mission
บนเนื้อที่ ๑๘ ไร่ ที่ดินจำนวน ๙ ไร่ บริจาคโดย ดร.ภัสส์กุญช์ โสภณอนันต์กิจ ออกแบบเป็นที่พักเหล่าศากยบุตรสามเณรสีหะ จำนวน ๙ ไร่ บริจาคโดยอาจารย์พระมหาวีระ ธมฺมวิริโย และคณะญาติโยมชาวสิงคโปร์ ออกแบบเป็นกลุ่มอาคารบ้านพักครูและผู้ปฏิบัติธรรม

Home
ข่าวสาร
เรียนบาลี
แบบแปลน
ที่ตั้ง