คืนนี้ ๒๒ มีนาคม ๒๕๖๕ งานครบรอบ ๑ ปี

https://www.facebook.com/100004489845162/videos/513806376929822/

คืนนี้ ๒๒ มีนาคม ๒๕๖๕
งานครบรอบ ๑ ปี
คืนที่ ๒
อุทยานลานธรรม
พระกรรมฐาน
วิทยาลัยบาลีเถรวาท
ศากยบุตรสามเณรสีหะ
ที่นี่ จะจัดการศึกษาบาลีพระไตรปิฎก อรรถกถา ฎีกา ฯลฯ หลักสูตร “เตปิฏกบาลีสักยสีหะ” ตั้งแต่ขั้นพื้นฐาน จนถึงปริญญาเอก สร้างศาสนทายาท ตั้งแต่เยาว์วัย เพื่อให้เข้าถึงพระไตรปิฎกอย่างจริงจัง ฝึกอบรมจิต เจริญปัญญา ด้วยพระกรรมฐานเผยแผ่พระศาสนาสู่สากล International Pali Siha Samanera College สถานศึกษาสำหรับสามเณรแห่งแรกในประเทศไทย สร้างด้วยปัจจัยบริจาคพุทธบริษัท สร้างขึ้นด้วยศรัทธา ความเชื่อ

 • เชื่อว่า ปริยัติศาสนา เป็นเหตุยั่งยืนแห่งพระสัทธรรม
 • เชื่อว่า ปริยัติ คือ การศึกษาบาลีพระไตรปิฎก
 • เชื่อว่า วงศ์ปริยัติ จะต้องเริ่มต้นที่กลุ่มคัมภีร์บาลีสัททาวิเสสโบราณ
 • เชื่อว่า หากเริ่มสร้างสามเณรศาสนทายาทในปีนี้ อีก ๒๐ ปีข้างหน้า จะเป็นผู้ทำงานศาสนาต่อจากเรา
 • เชื่อว่า หากส่งเสริมให้มีการเรียนการสอนคัมภีร์บาลีสัททาวิเสสโบราณผสมผสานความรู้พื้นฐานทั่วไปภาคภาษาอังกฤษ สามเณรวันนี้ จะเป็น พระมหาเถร ในอนาคต จะเป็นผู้นำพาสงฆ์ไทยสู่นานาชาติ
  “วงศ์บาลีปริยัติ” การศึกษาตามลำดับวงศ์คัมภีร์บาลี จะยังคงเดินหน้าต่อไป ด้วยพลังศรัทธาของพุทธบริษัท
  ร่วมบุญบารมี : ธ.กรุงไทย สาขาศาลายา มูลนิธิสถาบันบาฬีศึกษาพุทธโฆส เลขที่ : 459-0-68567-1
  ติดต่อสอบถาม
  พระเทพสุวรรณเมธี รศ.ดร.ผู้ช่วยอธิการบดีฝ่ายบริหาร
  ๐๙๒ – ๖๙๔ – ๘๘๘๓
  รศ.ดร. เวทย์ บรรณกรกุล
  ๐๘๑ – ๙๔๓ – ๒๖๖๕
Home
ข่าวสาร
เรียนบาลี
แบบแปลน
ที่ตั้ง