คุณรมิดา วีรเวชวานิช คุณธนิษฐ์ ทรัพย์เพ็ญภพ และครอบครัว 30,000 บาท

ร่วมบุญบารมี
สร้างวิทยาลัยบาลีเถรวาท

หลักสูตร เตปิฏกบาลีสักยสีหะ Pali English Program สำหรับสามเณรเป็นแห่งแรกในประเทศไทย

ท่านอาจารย์พระมหาอิสระ ญาณิสฺสโร (พระอาจารย์แทน วัดดาวดึงษาราม) ประธานมูลนิธิพระอินทร์อุปถัมภ์ รับเป็นภาระประธานดำเนินการหาทุนสร้าง กำหนดพิธีวางศิลาฤกษ์ และยกเสาอาคารชั้นที่ ๑ จำนวน ๕๐ ต้น ๆ ละ ๓๐,๐๐๐ บาท ในวันที่ ๒๘ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๕

ขอเชิญศิษยานุศิษย์ และสาธุชน ร่วมบุญสร้างเป็นเจ้าภาพอุปถัมภ์จำนวน ๓๓ เมตร ๆ ละ ๒๐๐,๐๐๐ บาท หรือบริจาคตามศรัทธา

เพื่อสาธารณูปการ โดยมูลนิธิพระอินทร์อุปถัมภ์
ธนาคารกรุงไทย 157-0-23852-9
โอนร่วมทำบุญแล้วโทร. 0618289494

Home
ข่าวสาร
เรียนบาลี
แบบแปลน
ที่ตั้ง