คุณเบญจวรรณ ปราชญ์สุชนัย และครอบครัว บริจาค 1 เมตร 200,000 บาท

อาคารสำนักงาน
วิทยาลัยบาลีเถรวาท
ศากยบุตรสามเณรสีหะ
<<<>>>
“ญาณิสสรสิทธาคาร” พ้นเหนือดินขึ้นมาแล้วอีก ๑ หลัง เคียงข้างอาคารเรียน “ปฐมสิกขาคาร”
ท่านอาจารย์พระมหาอิสระ ญาณิสฺสโร (พระอาจารย์แทน วัดดาวดึงษาราม) ประธานมูลนิธิพระอินทร์อุปถัมภ์ รับเป็นภาระประธานดำเนินการหาทุนสร้าง
กำหนดพิธีวางศิลาฤกษ์ และยกเสาอาคารชั้นที่ ๑ จำนวน ๕๐ ต้น ๆ ละ ๓๐,๐๐๐ บาท ในวันที่ ๒๘ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๕
ขอเชิญศิษยานุศิษย์ และสาธุชน ร่วมบุญสร้างเป็นเจ้าภาพอุปถัมภ์จำนวน ๓๓ เมตร ๆ ละ ๒๐๐,๐๐๐ บาท หรือบริจาคตามศรัทธา
เพื่อสาธารณูปการ โดยมูลนิธิพระอินทร์อุปถัมภ์
ธนาคารกรุงไทย 157-0-23852-9
โอนร่วมทำบุญแล้วโทร. 0618289494

Home
ข่าวสาร
เรียนบาลี
แบบแปลน
ที่ตั้ง