งานที่ได้ประกาศไว้ บัดนี้ สำเร็จแล้ว บริบูรณ์แล้ว

มหาวชิราลงกรณ

บาลีเถรวาทราชวิทยาลัย

งานที่ได้ประกาศไว้

ดูลิงก์ >>> shorturl.at/lrVY2

บัดนี้ สำเร็จแล้ว บริบูรณ์แล้ว

งานสร้างมหาวชิราลงกรณบาลีเถรวาทราชวิทยาลัย ได้ดำเนินตาม วัตถุประสงค์ ปณิธาน เพื่อสืบสานมรดกคัมภีร์บาลีภูมิปัญญาบุรพเถรวาทาจารย์ พร้อมสร้างศาสนทายาทเพื่อรักษาและสืบต่อบาลีเถรวาท ได้ดำเนินมาอย่างต่อเนื่อง ไม่มีหยุดพัก

งานผลิตคัมภีร์บาลีเถรวาท ปริวรรต ฉฏฺฐสงฺคีติปิฏกํ บาลีอักษรไทย โดยการนำของพระธรรมวชิราจารย์ ที่ดำเนินการมาตั้งแต่ ๙ เมษายน ๒๕๖๓ สำเร็จลงแล้ว กำหนดพิมพ์เผยแผ่ถวายเป็นอาจริยบูชา เนื่องในวันเกิดเจ้าประคุณสมเด็จพระพุทธชินวงศ์ ๒ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๖

มหาวชิราลงกรณ

บาลีเถรวาทราชวิทยาลัย

จะจัดการศึกษาบาลีพระไตรปิฎก อรรถกถา ฎีกา ฯลฯ หลักสูตร “เตปิฏกบาลีศากยสีหะ” ตั้งแต่ขั้นพื้นฐาน จนถึงปริญญาเอก เปิดการเรียนสอน Pali English Program สร้างศาสนทายาท ตั้งแต่เยาว์วัย เพื่อให้เข้าถึงพระไตรปิฎกอย่างจริงจัง ฝึกอบรมจิต เจริญปัญญา ด้วยพระกรรมฐานเผยแผ่พระศาสนาสู่สากล เป็นสถานศึกษา International Pali Siha Samanera King College สำหรับสามเณรแห่งแรกในประเทศไทย สร้างด้วยปัจจัยบริจาคพุทธบริษัท สร้างขึ้นด้วยศรัทธา ความเชื่อ

– เชื่อว่า ปริยัติศาสนา เป็นเหตุยั่งยืนแห่งพระสัทธรรม

– เชื่อว่า ปริยัติ คือ การศึกษาบาลีพระไตรปิฎก

– เชื่อว่า วงศ์ปริยัติ จะต้องเริ่มต้นที่กลุ่มคัมภีร์บาลีสัททาวิเสสโบราณ

– เชื่อว่า หากเริ่มสร้างสามเณรศาสนทายาทในปีนี้ อีก ๒๐ ปีข้างหน้า จะเป็นผู้ทำงานศาสนาต่อจากเรา

– เชื่อว่า หากส่งเสริมให้มีการเรียนการสอนคัมภีร์บาลีสัททาวิเสสโบราณผสมผสานความรู้พื้นฐานทั่วไปภาคภาษาอังกฤษ สามเณรวันนี้ จะเป็น พระมหาเถร ในอนาคต จะเป็นผู้นำพาสงฆ์ไทยสู่นานาชาติ

“วงศ์บาลีปริยัติ” การศึกษาตามลำดับวงศ์คัมภีร์บาลี จะยังคงเดินหน้าต่อไป ด้วยพลังศรัทธาของพุทธบริษัท

ร่วมบุญบารมี : ธ.กรุงไทย สาขาศาลายา มูลนิธิสถาบันบาฬีศึกษาพุทธโฆส เลขที่ : 459-0-68567-1

ติดต่อสอบถาม

พระธรรมวชิราจารย์ รศ.ดร.ผู้ช่วยอธิการบดีฝ่ายบริหาร

๐๙๒ – ๖๙๔ – ๘๘๘๓

รศ.ดร. เวทย์ บรรณกรกุล

๐๘๑ – ๙๔๓ – ๒๖๖๕

Home
ข่าวสาร
เรียนบาลี
แบบแปลน
ที่ตั้ง