งานวิจิตร ล้ำค่า ด้วยศรัทธาตั้งมั่นในพระรัตนตรัย

งานวิจิตร ล้ำค่า

ด้วยศรัทธาตั้งมั่นในพระรัตนตรัย

หากใครมาเยี่ยมชมโครงการสร้างมหาวชิราลงกรณบาลีเถรวาทราชวิทยาลัย ขณะนี้ จะพบงานอันวิจิตรสวยงามอย่างหนึ่งที่ช่างกำลังดำเนินการ ณ อุทยานลานธรรมพระกรรมฐาน อุบาสิกากรองแก้ว แก้วธนาวิทย์ ท่านสร้างอุทยานลานธรรม นำหินมาประดับตกแต่งถวาย ทำมาอย่างต่อเนื่อง

วันนี้ ผมติดภารกิจงานกับ จนท กฟผ ไม่ได้สนทนาถึงที่มาที่ไปการออกแบบลวดลายอันวิจิตรงดงามตระการตา ที่ท่านทำถวาย ณ อุทยานลานธรรม อีกไม่นานงานนี้คงเสร็จสมบูรณ์

ทุกครั้งที่ท่านมาที่นี่ จะนำช่างมาดูแล ซ่อมเสริม ทำความสะอาด ตู้ โต๊ะไม้ บางงานลงมือเช็ดถูด้วยตัวเอง

สาธุ สาธุ

บุญยิ่งใหญ่อันวิจิตร

ย่อมเกิดจากจิตอันประณีตงดงาม

Home
ข่าวสาร
เรียนบาลี
แบบแปลน
ที่ตั้ง