จิตอาสา ปลูกไม้ มหาวชิราลงกรณบาลีเถรวาทราชวิทยาลัย

จิตอาสา ปลูกไม้

มหาวชิราลงกรณ

บาลีเถรวาทราชวิทยาลัย

ที่นี่ บวร บ้าน วัด โรงเรียน และ โรงพยาบาล ในพื้นที่ต่อเนื่องโครงการสร้างมหาวชิราลงกรณบาลีเถรวาทราชวิทยาลัย

เฉลิมพระเกียรติและสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณ สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา ๑๒ สิงหาคม ๒๕๖๖

พระธรรมวชิราจารย์ ประธานดำเนินการโครงการสร้างมหาวชิราลงกรณบาลีเถรวาทราชวิทยาลัย ประธานฝ่ายสงฆ์ นายนรวีร์ ขันธหิรัญ นายอำเภอกำพงแสน ประธานฝ่ายฆราวาส นำจิตอาสา ปลูกไม้เฉลิมพระเกียรติในเขตพื้นที่โครงการสร้างโรงพยาบาลศากยบุตรโสภณอนันต์กิจ มีพระสงฆ์สามเณร ๒๐๕ รูป ข้าราชการ พ่อค้า ประชาชน จิตอาสา ร่วมปลูกต้นไม้เป็นจำนวนมาก

Home
ข่าวสาร
เรียนบาลี
แบบแปลน
ที่ตั้ง