ฉลองสมโภชน์อุปัฏฐานศาลาพระราชวชิรเวที ส่งท้ายปีเก่า ต้อนรับปีใหม่ ๓๑ ธันวาคม ๒๕๖๕ – ๑ มกราคม ๒๕๖๖

อุปัฏฐานศาลาพระราชวชิรเวที

บรรจบ ขนฺติโก ป.ธ.๘, ศน.บ.

ฉลองสมโภชน์อุปัฏฐานศาลาพระราชวชิรเวที ส่งท้ายปีเก่า ต้อนรับปีใหม่ ๓๑ ธันวาคม ๒๕๖๕ – ๑ มกราคม ๒๕๖๖

ศาลาสำหรับปฏิบัติกัมมัฏฐานของพระสงฆ์และศากยบุตรสามเณรสีหะ และเป็นที่จัดกิจกรรมศีลธรรม จรรยา สัมมาปฏิบัติ สำหรับเด็กและยุวชน จัดสร้างโดย อาจารย์พระครูปิยธรรมวิเทศ (ปสัณห์ ปิยธมฺโม ป.ธ.๔) เจ้าอาวาสวัดพระมหาชนก บ้านพลังเพียร เมืองกริฟฟิน รัฐจอร์เจีย สหรัฐอเมริกา

ร่วมบุญบารมี : ธ.กรุงไทย สาขาศาลายา มูลนิธิสถาบันบาฬีศึกษาพุทธโฆส เลขที่ : 459-0-68567-1

ติดต่อสอบถาม

พระธรรม​วชิรา​จารย์​ รศ.ดร.ผู้ช่วยอธิการบดีฝ่ายบริหาร

รักษาการผู้อำนวยการมหาวชิราลงกรณบาลีเถรวาทราชวิทยาลัย

๐๙๒ – ๖๙๔ – ๘๘๘๓

รศ.ดร. เวทย์ บรรณกรกุล

๐๘๑ – ๙๔๓ – ๒๖๖๕

แม่ชีจิราภรณ์ ชวะศิริ

๐๖๒ – ๒๖๒ – ๒๖๙๓

ป้ายชื่อทางเข้ามหาวชิราลงกรณ

>>> https://goo.gl/maps/Gvg6QCLbeALD7huP7

Home
ข่าวสาร
เรียนบาลี
แบบแปลน
ที่ตั้ง