ชุมชนศากยบุตร เมืองชาวพุทธที่เข้มแข็ง

ชุมชนศากยบุตร
เมืองชาวพุทธที่เข้มแข็ง
“ธัมมเวสกวัน”
(อ่านว่า ทำ – มะ – เว – สะ – กะ – วัน)
สวนป่าเรือนแห่งพระธรรม โพธิญาณสุเมธานุสรณ์ โดย สิงคโปร์ ฟายเออร์ฟลายมิชชั่น Dhammavesakavan BodhinyanaSumedhanusorn by Singapore Firefly Mission
บนเนื้อที่ ๑๘ ไร่ ที่ดินจำนวน ๙ ไร่ บริจาคโดย ดร.ภัสส์กุญช์ โสภณอนันต์กิจ ออกแบบเป็นที่พักเหล่าศากยบุตรสามเณรสีหะ จำนวน ๙ ไร่ บริจาคโดยพระอาจารย์วีระ ธมฺมวิริโย และคณะญาติโยมชาวสิงคโปร์ ออกแบบเป็นกลุ่มอาคารบ้านพักครูและผู้ปฏิบัติธรรม
ท่านอาจารย์เจ้าคุณพระเทพสุวรรณเมธี และท่านอาจารย์ พระมหาวีระ ธมฺมวิริโย (เรียกท่านเป็น “พระมหา” เพราะสอบผ่านเปรียญ ๓ แล้ว) แนะนำให้ออกแบบปรับภูมิทัศน์ให้กลมกลืน ให้มีที่เหลือทำนา ทำสวน ปลูกพืชผัก ผลไม้ ไว้เลี้ยงพระเลี้ยงเณร
ที่ดินของเรา ขณะนี้เหลือพอให้ชาวนาได้ทำนา ชาวสวนได้ทำสวน ดินดำ น้ำชุ่ม อุดมสมบูรณ์ ปฏิรูปเทศ เราสร้างชุมชนศากยบุตรให้เข้มแข็งด้วยตัวพวกเราเอง
ระยะที่ ๑ พ.ศ. ๒๕๖๕ – ๒๕๖๖ พัฒนาพื้นที่และปลูกต้นไม้
ระยะที่ ๒ พ.ศ. ๒๕๖๗ เป็นต้นไป เริ่มโครงการ ธัมมเวสกวัน

Home
ข่าวสาร
เรียนบาลี
แบบแปลน
ที่ตั้ง