ดีใจกันขนาดไหน ดูเอา !

ดีใจกันขนาดไหน ดูเอา !

พลังอธิษฐานเด็ก ๆ

ใสซื่อบริสุทธิ์ ไร้มารยา

วันนี้ อาจารย์พระครูปิยธรรมวิเทศ (ปสัณห์ ปิยธมฺโม ป.ธ.๔) เจ้าอาวาสวัดพระมหาชนก บ้านพลังเพียร เมืองกริฟฟิน รัฐจอร์เจีย สหรัฐอเมริกา สั่งเสาเข็มมาให้นายช่างและคนงานลงมือตอกเลย อุปัฏฐานศาลาพระราชวชิรเวที ศาลาเป็นที่บำรุงพระมหาบรรจบ ขนฺติโก สำหรับปฏิบัติธรรมกัมมัฏฐานของพระสงฆ์สามเณร สถานที่จัดกิจกรรมศีลธรรม จรรยา สัมมาปฏิบัติ สำหรับเด็ก ๆ และยุวชน ที่จัดขึ้นทุกเดือน ๆ ละ ๑ ครั้ง มียุวชนเข้าร่วมกิจกรรมครั้งละ ๒๐๐ – ๓๐๐ คน

ศาลาชั้นเดียว ขนาด ๑๕x๓๐ เมตร งบก่อสร้าง ๗๕๐,๐๐๐ บาท ห้องน้ำชายหญิง ๖ ห้อง ๆ ละ ๓๐,๐๐๐ บาท

วันนี้ ก่อนเสาเข็มจะตอกลงหลุม ศากยบุตรสามเณรสีหะ ดีใจกันยกใหญ่ รีบวิ่งไปเขียนรายชื่อ โยมพ่อ แม่ ปู่ ย่า ตา ยาย เขียนรายชื่อญาติโยมที่มาร่วมทำบุญตลอด ๑ ปีกว่า ๆ ที่ผ่านมา กำกับเสาเข็มทุกต้น เขียนบททำวัตร สวดมนต์ Pali Thai English กำกับเสาเข็มทุกต้น

พลังเด็ก ๆ แรงอธิษฐานเด็ก ๆ ใสซื่อบริสุทธิ์ไร้มารยา ที่นี่ มหาวชิราลงกรณบาลีเถรวาทราชวิทยาลัย

ร่วมบุญบารมี : ธ.กรุงไทย สาขาศาลายา มูลนิธิสถาบันบาฬีศึกษาพุทธโฆส เลขที่ : 459-0-68567-1

ติดต่อสอบถาม

พระธรรม​วชิรา​จารย์​ รศ.ดร.ผู้ช่วยอธิการบดีฝ่ายบริหาร

รักษาการผู้อำนวยการมหาวชิราลงกรณบาลีเถรวาทราชวิทยาลัย

๐๙๒ – ๖๙๔ – ๘๘๘๓

รศ.ดร. เวทย์ บรรณกรกุล

๐๘๑ – ๙๔๓ – ๒๖๖๕

แม่ชีจิราภรณ์ ชวะศิริ

๐๖๒ – ๒๖๒ – ๒๖๙๓

ป้ายชื่อทางเข้ามหาวชิราลงกรณ

>>> https://goo.gl/maps/Gvg6QCLbeALD7huP7

Home
ข่าวสาร
เรียนบาลี
แบบแปลน
ที่ตั้ง