ต้องให้สิ่งที่ดีที่สุด ทรัพยากรที่มีค่ามากที่สุด ในประเทศนี้ คือ เด็ก และ ยุวชน

ต้องให้สิ่งที่ดีที่สุด

สำหรับลูกหลานเรา

ทรัพยากรที่มีค่ามากที่สุด

ในประเทศนี้ คือ เด็ก และ ยุวชน

มหาวชิราลงกรณ

บาลีเถรวาทราชวิทยาลัย

ที่นี่ เป็นดินแดนอารยเกษตร เขตอารยชน ทุกตารางนิ้ว ต้องเป็นไปเพื่อสร้างศาสนทายาท สำหรับเด็กและยุวชนคนของพระบรมศาสดา

ภาพชุดที่ ๔

บรรยากาศก่อนเริ่มงาน

๑๓ พฤศจิกายน ๒๕๖๕ ศากยบุตรสามเณรสีหะ ๑๓ รูป พบกองทัพยุวชนคนของพระบรมศาสดา ๒๖๐ คน เพื่อสร้างเสริมยุวชน คนของพระบรมศาสดา ให้เป็นผู้มีศีลธรรม จรรยา สัมมาปฏิบัติ ครั้งที่ ๒

“… สามเณร และเด็ก ๆ คือ ทรัพยากรที่มีค่าที่สุดในประเทศนี้…” คุณลุงคนหนึ่งกล่าวไว้ ตั้งแต่เริ่มโครงการสร้างโรงเรียนศากยบุตรสามเณรสีหะ

ขออนุโมทนาบุญ

พันโท ดร.ไพโรจน์ พนารินทร์

ผู้อุปถัมภ์ตลอดงาน

ต้องให้สิ่งที่ดีที่สุด

สำหรับลูกหลานเรา

ทรัพยากรที่มีค่ามากที่สุด

ในประเทศนี้ คือ เด็ก และ ยุวชน

มหาวชิราลงกรณ

บาลีเถรวาทราชวิทยาลัย

ที่นี่ เป็นดินแดนอารยเกษตร เขตอารยชน ทุกตารางนิ้ว ต้องเป็นไปเพื่อสร้างศาสนทายาท สำหรับเด็กและยุวชนคนของพระบรมศาสดา

ภาพชุดที่ ๔

บรรยากาศก่อนเริ่มงาน

๑๓ พฤศจิกายน ๒๕๖๕ ศากยบุตรสามเณรสีหะ ๑๓ รูป พบกองทัพยุวชนคนของพระบรมศาสดา ๒๖๐ คน เพื่อสร้างเสริมยุวชน คนของพระบรมศาสดา ให้เป็นผู้มีศีลธรรม จรรยา สัมมาปฏิบัติ ครั้งที่ ๒

“… สามเณร และเด็ก ๆ คือ ทรัพยากรที่มีค่าที่สุดในประเทศนี้…” คุณลุงคนหนึ่งกล่าวไว้ ตั้งแต่เริ่มโครงการสร้างโรงเรียนศากยบุตรสามเณรสีหะ

ขออนุโมทนาบุญ

พันโท ดร.ไพโรจน์ พนารินทร์

ผู้อุปถัมภ์ตลอดงาน

Home
ข่าวสาร
เรียนบาลี
แบบแปลน
ที่ตั้ง