ถ้าไม่ทำวันนี้ เกิดอีกกี่สิบชาติ จึงจะมีโอกาสได้ทำงานอย่างนี้

“… เราเกิดมาเป็นเด็กบ้านนอก

เป็นลูกชาวนาชาวสวน

อาศัยวัดข้าวก้นบาตร

อยู่วัดตั้งแต่เด็กจนเติบใหญ่…”

“… บัดนี้

ได้รับอุปถัมภ์จากพระราชา

พระมหากษัตริย์ทรงช่วยเหลือ

ให้งานเดินหน้าไปได้ทุกวัน

พระมหาเถระหลายรูปส่งกำลังใจ

ญาติโยมเจ้าภาพก็เต็มที่

อย่ารอช้าเลย…”

“… ถ้าไม่ทำวันนี้

เกิดอีกกี่สิบชาติ

จึงจะมีโอกาสได้ทำงานอย่างนี้…”

พระธรรมวชิราจารย์

๑๐ พฤศจิกายน ๒๕๖๕

ตรวจการปรับภูมิทัศน์

การสร้างวัดและโรงพยาบาล

ศรัทธา ปฐมฤกษ์

๑๙,๐๐๐,๐๐๐ บาท

(สิบเก้าล้านบาท)

ดร.อนันต์ ดร.ภัสส์กุญช์ โสภณอนันต์ ๒ คู่บุญบารมี ที่ไม่อาจพรรณนาศรัทธาทั้ง ๒ ท่านได้หมด เมื่อเริ่มต้นถวายที่ดินจนขณะนี้ มีทั้งหมด ๑๐๖ ไร่ เศษ พี่ ดร.ภัสส์กุญช์ โสภณอนันต์กิจ เมื่อมาเยี่ยมชมโครงการสร้างมหาวชิราลงกรณบาลีเถรวาทราชวิทยาลัย ท่านจะไปตรวจเยี่ยมชมการเตรียมที่ดิน ปรับที่ดินเตรียมการสร้างวัดและโรงพยาบาล ท่านบอกเสมอว่า “ค่อย ๆ สร้างไปเรื่อย ๆ ทุ่มเทการสร้างราชวิทยาลัย สนองพระราชศรัทธาองค์ในหลวงให้สำเร็จก่อน วัดและโรงพยาบาลไว้เริ่มปีหน้า ค่อยเป็นค่อยไป”

ลิงก์ โครงการสร้างวัด และ โรงพยาบาล

shorturl.at/flNS5

shorturl.at/gEFS7

shorturl.at/hiox4

Home
ข่าวสาร
เรียนบาลี
แบบแปลน
ที่ตั้ง