ทำบุญตักบาตรถวายเป็นพระราชกุศล ๒๘ กรกฎาคม เฉลิมพระชนมพรรษา

๒๘ กรกฎาคม

เฉลิมพระชนมพรรษา

ทำบุญตักบาตรถวายเป็นพระราชกุศล

พระธรรมวชิราจารย์ นำพระสงฆ์ พระนวกะ และศากยบุตรสามเณรสีหะ ๑๔๙ รูป ออกรับอาหารบิณฑบาตจากพุทธบริษัท ข้าราชการ พ่อค้า ประชาชน ที่มาร่วมทำบุญตักบาตร ถวายเป็นพระราชกุศล คำนวณนับคร่าว ๆ น่าจะเกิน ๑ พันคน

<<<>>> ศากยบุตรสามเณรสีหะ ๕๖ รูป และพระพี่เลี้ยง จำนวนหนึ่ง ได้เดินทางไปรับอาหารบิณฑบาต ตามคำอาราธนาของท่านนายกเทศบาลตำบลห้วยกระบอก ทำบุญตักบาตร ณ ตลาดห้วยกระบอก ถวายเป็นพระราชกุศล เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา ๒๘ กรกฎาคม ๒๕๖๖ <<<>>>

โครงการบรรพชาอุปสมบท ๗๒ รูป ปฏิบัติพระกัมมัฏฐาน ๑๐ วัน เฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เนื่องในวันเฉลิมพระชนมพรรษา ๒๘ กรกฎาคม ๒๕๖๖ ระหว่างวันที่ ๒๕ กรกฎาคม – ๔ สิงหาคม ๒๕๖๖ เพื่อให้พุทธศาสนิกชนได้บำเพ็ญกุศลจริยา สัมมาปฏิบัติ น้อมนำถวายเป็นพระราชกุศล ทั้งยังมีโอกาสได้ศึกษาและปฏิบัติพระกัมมัฏฐาน เพื่อเป็นหลักในการดำเนินชีวิต ณ มหาวชิราลงกรณบาลีเถรวาทราชวิทยาลัย

ขอเชิญสาธุชน ร่วมทำบุญตักบาตรพระสงฆ์ พระนวกะ และศากยบุตรสามเณรสีหะ รวมทั้งหมด ๑๔๙ รูป ร่วมปฏิบัติธรรมเจริญจิตตภาวนา น้อมถวายเป็นพระราชกุศล เป็นเวลา ๑๐ วัน ณ อุทยานลานธรรมพระกัมมัฏฐาน มหาวชิราลงกรณบาลีเถรวาทราชวิทยาลัย

ผู้รับผิดชอบโครงการ

พระธรรมวชิราจารย์ โทร. ๐๙๒ ๖๙๔ ๘๘๘๓

รศ.ดร. เวทย์ บรรณกรกุล โทร. ๐๘๑ ๙๕๓ ๒๖๖๕

Home
ข่าวสาร
เรียนบาลี
แบบแปลน
ที่ตั้ง