ท่านพึ่งจะทำบุญใหญ่ โอนที่ดิน ๔ แปลง ๕๐ กว่าไร่ รวมเป็นครบ ๑๐๔ ไร่

ท่านพึ่งจะทำบุญใหญ่
โอนที่ดิน ๔ แปลง ๕๐ กว่าไร่
รวมเป็นครบ ๑๐๔ ไร่
ถวายมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย โครงการสร้างวัดสุวรรณมาลาโสภณอนันต์กิจ และสร้างโรงพยาบาลศากยบุตรโสภณอนันต์กิจ เมื่อวันที่ ๑๒ พฤษภาคมที่ผ่านมา วันนี้ พี่ ดร.ภัสส์กุญช์ โสภณอนันต์กิจ นำไทยธรรมเตรียมถวายพระมหาเถระ ที่จะเดินทางมาร่วมในพิธีปัจฉิมนิเทศโครงการฝึกอบรมพระวิปัสสนาจารย์ รุ่นที่ ๑, ๒ ระหว่างวันที่ ๑๙ – ๒๓ พฤษภาคม ๒๕๖๕ ณ อุทยานลานธรรมพระกรรมฐาน มหาวชิราลงกรณบาลีเถรวาทราชวิทยาลัย กำแพงแสน นครปฐม
ไทยธรรมทุกชิ้น ประณีต สวยงาม เป็นของควรแก่การใช้สอยสำหรับพระสงฆ์ ทุกชิ้น ท่านให้พนักงานบริษัทท่านช่วยกันจัดแต่ง ไม่ใช่สังฆทานสำเร็จที่มีวางขาย “ของประณีตมาจากจิตใจที่ประณีตอ่อนโยนของท่าน”
วันนี้ นอกจากจะนำไทยธรรม ไตรจีวรมาเตรียมไว้ให้แล้ว ยังได้มอบปัจจัยเป็นค่าติดตั้งแอร์ สำนักงานแห่งใหม่โครงการ ๒๙๐,๐๐๐ บาท ปัจจัยค่าภัตตาหารอุปถัมภ์โครงการ ๕๐,๐๐๐ บาท รวม ๓๔๐,๐๐๐ บาท
สาธุ สาธุ
มหาอุบาสิกาแก้ว

Home
ข่าวสาร
เรียนบาลี
แบบแปลน
ที่ตั้ง