ท่านเจ้าคุณพระสินีนาฎ พิลาสกัลยาณี ได้มอบหมายให้ นายมนตรี แสนชมภู ผอ.กองพระราชอุทยานฯ

ท่านเจ้าคุณพระสินีนาฎ พิลาสกัลยาณี

ยอดอุปัฏฐายิกา

หัวใจท่าน “เพื่อพระพุทธศาสนา”

๑๕ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๖

ท่านเจ้าคุณพระสินีนาฏ พิลาสกัลยาณี ได้ทราบว่า ที่โครงการสร้างมหาวชิราลงกรณบาลีเถรวาทราชวิทยาลัย นอกจากจะพัฒนาสิ่งปลูกสร้างอาคารสถานที่ เพื่อจัดการศึกษาพระพุทธศาสนา ตามปณิธาน ๓ ข้อ ที่ได้กราบเรียนรายงานท่าน ให้ได้รับทราบ มาตามลำดับ คือ

๑. จัดการศึกษาคัมภีร์บาลีโบราณ และวิชาพื้นฐานการศึกษาทั่วไป พร้อมทั้งฝึกอบรมพระกัมมัฏฐานสำหรับสามเณรและเยาวชน

๒. จัดทำและพัฒนาหลักสูตรการศึกษาคัมภีร์บาลีโบราณ “หลักสูตรเตปิฏกบาลีศากยสีหะ” ศึกษาบาลีพระไตรปิฎก หลักสูตร Pali English Program ตั้งแต่ขั้นพื้นฐาน จนถึงปริญญาเอก

๓. เป็นแหล่งอนุรักษ์ ศึกษาวิจัย เผยแผ่คัมภีร์บาลีโบราณมรดกของชาติ

ท่านเจ้าคุณพระสินีนาฏ พิลาสกัลยาณี ได้รับทราบการจัดกิจกรรมต่าง ๆ ของโครงการสร้างมหาวชิราลงกรณบาลีเถรวาทราชวิทยาลัยมาตามลำดับ กิจกรรมอย่างหนึ่งที่สำคัญ ที่อาจารย์เจ้าคุณพระธรรมวชิราจารย์ ได้ลงมือทำพร้อม ๆ กับการก่อสร้างอาคาร คือ การปลูกไม้ใหญ่ให้ร่มเงา โดยแบ่งออกเป็น ๔ ส่วน คือ

๑. ไม้ใหญ่ให้ร่มเงา บริเวณหน้ากลุ่มอาคาร

๒. ไม้ใหญ่ให้ร่มเงา บริเวณทางเข้าโครงการ

๓. ไม้ใหญ่ให้ร่มเงา บริเวณอุปัฏฐานศาลาพระราชวชิรเวที

๔. ไม้ใหญ่ให้ร่มเงา บริเวณสร้างโรงพยาบาล

วันนี้ ท่านเจ้าคุณพระสินีนาฎ พิลาสกัลยาณี ได้มอบหมายให้ นายมนตรี แสนชมภู ผอ.กองพระราชอุทยานและภูมิสถาปัตย์ กรมมหาดเล็ก ๙๐๔ สำนักพระราชวัง และนางสาวศุภานัน เผือกนอก ผอ.ศูนย์สนับสนุนการอนุรักษ์พันธุ์ไม้ป่า กรมอุทยานแห่งชาติสัตว์ป่าและพันธุ์พืชและคณะ รวม ๘ ท่าน เดินทางมาสำรวจ ไม้ใหญ่ให้ร่มเงา ที่ปลูกแล้ว

วันนี้ ต้นไม้ใหญ่ทุกต้น ได้รับการตรวจสภาพ วิธีการบำรุงรักษา ดูแลเอาใจใส่ หากต้นไม้พูดได้ คงพูดว่า

“ขอบคุณมากครับ เราจะออกรากให้แข็งแกร่ง ให้แข็งแรง จะออกใบให้ร่มเงาแก่แผ่นดิน พวกเราจะทำหน้าที่ตอบแทนน้ำใจจิตใจท่าน หัวใจของท่าน เพื่อพระพุทธศาสนาจริง ๆ”

Home
ข่าวสาร
เรียนบาลี
แบบแปลน
ที่ตั้ง