ท่าน ผอ พุทธ จังหวัดนครปฐม

อนุโมทนาบุญ
ท่าน ผอ พุทธ จังหวัดนครปฐม


วันนี้ เป็นวันหยุดชดเชยราชการ แต่ท่านไม่หยุดภารกิจงานในความรับผิดชอบ ท่าน ผอ ประดับ โพธิกาญจนวัตร ผู้อำนวยการสำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดนครปฐม พาครอบครัวมาเยี่ยมชม ให้กำลังใจ ทั้งในฐานะศิษย์เก่าร่วมสถาบัน มจร ทั้งในฐานะผู้กำกับดูแล
วันนี้ ท่าน ผอ ยังได้รายงานความคืบหน้าในการจัดหาที่ดินสาธารณประโยชน์ในเขตอำเภอกำแพงแสน เพื่อให้มหาวชิราลงกรณบาลีเถรวาทราชวิทยาลัย ได้ใช้ในกิจกรรมสร้างธรรมสถาน เพื่อเป็นอุทยานลานพระกรรมฐานเป็นสัดส่วนเฉพาะ
นี่คือ บุคคลตัวอย่างส่วนงานราชการ ที่กำกับดูแลงานพระศาสนา

Home
ข่าวสาร
เรียนบาลี
แบบแปลน
ที่ตั้ง