ธรรมนาวา “วัง” สู่นายทหารนักบิน

ธรรมนาวา “วัง”

สู่นายทหารนักบิน

๒๖ มีนาคม ๒๕๖๗ พระธรรมวชิราจารย์ กล่าวเปิดปฐมนิเทศ และโอวาทธรรมกถา หลักปฏิบัติ ธรรมนาวา “วัง” แก่นายทหารนักเรียนการบินโรงเรียนการบิน กำแพงแสน ฝึกปฏิบัติกัมมัฏฐาน หลักสูตร ๑ คืน ๒ วัน โดยท่าน พลอากาศตรีพิทูร เจริญยิ่ง ผู้บัญชาการโรงเรียนการบิน นำ น.๑๕๓ เข้าอบรมฝึกปฏิบัติกัมมัฏฐาน ณ มหาวชิราลงกรณบาลีเถรวาทราชวิทยาลัย สถานที่ฝึกอบรมจิต เจริญปัญญาด้วยพระกัมมัฏฐาน สำหรับยุวชนสามเณรและประชาชนทั่วไป โครงการปฏิบัติธรรมของศิษย์โรงเรียนการบิน กำแพงแสน กองทัพอากาศ ระหว่างวันที่ ๒๖ – ๒๗ มีนาคม ๒๕๖๗ ปีนี้ เป็นรุ่นที่ ๓ ที่มารับการอบรม ที่นี่

การฝึกอบรม ๒ รุ่น (ปี ๒๕๖๕, ๒๕๖๖) ด้วยหลักปฏิบัติพุทธานุสสติกัมมัฏฐาน นายทหารเดินทางมาเช้า เย็นกลับ รุ่นที่ ๓ ปี ๒๕๖๗ นี้ ฝึกอบรมด้วยหลักสูตร ธรรมนาวา “วัง” หลักปฏิบัติเพื่อความพ้นทุกข์ และพักค้างคืนที่โครงการ ฯ ได้ เพราะพระมหากรุณาธิคุณ พระราชทานสร้างอาคารต่าง ๆ ใกล้เสร็จ และบางอาคารสามารถใช้ในกิจการของมหาวิทยาลัยได้แล้ว

นายทหารตื่นแต่เช้า ได้เห็นสามเณรทำวัตร สวดมนต์ ท่องเรียนบาลี สามเณรได้เห็นความเป็นระเบียบแบบทหาร เป็นกิจกรรมที่ทำต่อเนื่องเป็นปีที่ ๓ ท่าน ผบ. โรงเรียนจะทำต่อเนื่อง ทุกรุ่น ทุกปี มหาวชิราลงกรณบาลีเถรวาทราชวิทยาลัย จักได้นำหลักสูตร ธรรมนาวา “วัง” อบรมยุวชนทั้งสามเณร ยุวชน และประชาชนทั่วไป

Home
ข่าวสาร
เรียนบาลี
แบบแปลน
ที่ตั้ง