ธัมมเวสกวัน สวนป่าเรือนไม้แห่งพระธรรม โพธิญาณสุเมธานุสรณ์

ธัมมเวสกวัน
สวนป่าเรือนไม้แห่งพระธรรม
โพธิญาณสุเมธานุสรณ์
มหาวชิราลงกรณบาลีเถรวาทราชวิทยาลัย

ท่านอาจารย์พระมหาวีระ ธมฺมวิริโย ผู้อุปถัมภ์โครงการ ตัวแทนพุทธบริษัทชาวสิงคโปร์ วันนี้ ท่านมาธุระที่กรุงเทพมหานคร จึงเดินทางมาดูความคืบหน้าโครงการ และเยี่ยมชมให้กำลังใจ พร้อมทั้งได้ปวารณาอุปถัมภ์จะนำท่านอาจารย์เจ้าคุณพระธรรมวชิราจารย์และกระผม ไปทำการเพิ่มพูนรักษาธาตุขันธ์แพทย์แผนไทย ในวาระโอกาสอันสมควร
เมื่อทราบว่า ที่นี่ มีศากยบุตรสามเณรสีหะ อาสาบวชบรรพชาเตรียมความพร้อมเพื่อเข้าหลักสูตรในปีหน้า ท่านได้นำนมกล่อง น้ำปานะ มาเตรียมถวายช่วงเย็น ๆ เป็นจำนวนมาก
กราบสาธุ สาธุ

Home
ข่าวสาร
เรียนบาลี
แบบแปลน
ที่ตั้ง