นอกเหนือ กรรม ศรัทธา วิริยะ ยังมีอะไรอีกไหม ?

นอกเหนือ กรรม ศรัทธา วิริยะ
ยังมีอะไรอีกไหม ?
อำนวยผลให้
มหาวชิราลงกรณบาลีเถรวาทราชวิทยาลัย
<<<>>>
เมื่อวันที่ ๑๔ เมษายน ๒๕๖๔ เริ่มต้นที่นี่ เดินวนป่า เรียกหากันแทบไม่เจอ เริ่มมีคนเดินมาช่วย มาพยุง ให้งานเดินหน้า ทำทุกวัน ไม่มีวันหยุุด ด้วยพลังศรัทธาชาวพุทธ ทั้งออกแรง ทั้งออกทรัพย์ ที่มาได้ก็มาเยี่ยม ที่มาไม่ได้ก็ส่งกำลังใจมา
จนมาถึงวันนี้ เป็นที่รวมพลังศรัทธาเป็นหนึ่งเดียว จากโครงการเล็ก ๆ เริ่มจากความคิดที่จะทำ โรงเรียนศากยบุตรสามเณรสีหะ แต่ผลที่ได้ คือ
“มหาวชิราลงกรณบาลีเถรวาทราชวิทยาลัย” หลักสูตรเตปิฏกบาลีศากยสีหะ ตั้งแต่ขั้นพื้นฐาน จนถึงปริญญาเอก เปิดการเรียนการสอนเป็น Pali English Program
สิ่งที่ดลบันดาลให้ได้รับผลที่ยิ่งใหญ่เช่นนี้ คือ กรรม การกระทำด้วยพลังศรัทธาอันมั่นคง วิริยะ อาจหาญแกล้วกล้า
สำหรับผม ยังมีสิ่งที่นอกเหนือจาก กรรม ศรัทธา วิริยะ แล้ว ยังมีสิ่งหนึ่งที่ช่วยอำนวยผลยิ่งใหญ่เช่นนี้ ผมอยู่ที่นี่ ผมเห็น ผมรับรู้ ด้วยตัวผม “ที่นี่ มีบุพพเปตชน” ท่านรักษาที่ดินผืนนี้ไว้ เพื่องานเช่นนี้
ดร.อนันต์ ดร.ภัสส์กุญช์ โสภณอนันต์กิจ เป็นผู้ซื้อที่ดินแปลงแรกถวายหลวงพ่อพระมหาบรรจบ ขนฺติโก จำนวน ๓๖ ไร่ เมื่อปี ๒๕๕๐ และสร้างกุฏิเรือนพักสงฆ์ ๑ หลัง ปี ๒๕๕๒
ทั้ง ๒ ท่าน คู่บุญบารมีกัน ทำกิจการเจริญก้าวหน้ามาตามลำดับ ท่านได้ถวายที่ดินเพิ่ม เป็น ๙๕ ไร่ ท่านประสงค์จะสร้างพระอาราม และโรงพยาบาลเพื่อครูอาจารย์ศากยบุตรสามเณรสีหะ ที่ทำงานและเรียนในมหาวชิราลงกรณบาลีเถรวาทราชวิทยาลัย (นับรวมที่ดินของท่านพระมหาวีระ ธมฺมวิริโย ๙ ไร่ รวมที่ดินทั้งหมดขณะนี้ ๑๐๔ ไร่)
วันนี้ ท่านเจ้าคุณพระเทพสุวรรณเมธี พาพวกเราทำ บุพพเปตพลี โดยมีท่าน ดร.อนันต์ ดร.ภัสส์กุญช์ โสภณอนันต์กิจ เป็นประธาน ขอบุพพเปตชน จงได้รับความเคารพนอบน้อมจากพวกเรา ขอท่านทั้งหลายจงได้ส่วนบุญจากพวกเรา
พวกเรา ยังคงเดินหน้าต่อเนื่องตลอดไป เพื่อแผ่นดินพระพุทธศาสนาของพวกเรา
เริ่มต้นเดินด้วยพลังชาวพุทธที่เข้มแข็ง ที่นี่
มหาวชิราลงกรณบาลีเถรวาทราชวิทยาลัย

Home
ข่าวสาร
เรียนบาลี
แบบแปลน
ที่ตั้ง