นิสิตปริญญาเอกสวดสาธยาย “มหากัจจายนสูตร”

มหาวชิราลงกรณ

บาลีเถรวาทราชวิทยาลัย

เปรียญธรรม ๙ ประโยค

นิสิตปริญญาเอก

สวดสาธยาย “มหากัจจายนสูตร”

พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ทรงพระกรุณาโปรดเกล้า ฯ ให้ พลเอกศิวะ ภระมรทัต ประจำสำนักพระราชวังพิเศษ ถวายสังฆทาน พระเปรียญธรรม ๙ ประโยค ๑๐ รูป สวดสาธยายมหากัจจายนสูตร ในพิธีสวดสาธยายบาลีมหาไวยากรณ์ “กัจจายนสูตร” เพื่อสิริพิพัฒนอายุวัฒนมงคล วาระคล้ายวันเกิด พลตรีหญิงเจ้าคุณพระสินีนาฏ พิลาสกัลยาณี วันพฤหัสบดี ที่ ๒๖ มกราคม พ.ศ. ๒๕๖๖ ณ มหาวชิราลงกรณบาลีเถรวาทราชวิทยาลัย ตำบลรางพิกุล อำเภอกำแพงแสน จังหวัดนครปฐม

พระเปรียญธรรม ๙ ประโยค ๑๐ รูป สวดสาธยายมหากัจจายนสูตร พระภิกษุนวกะ ๙๙ รูป, พระวิปัสสนาจารย์ พระพี่เลี้ยง ๑๖ รูป, และศากยบุตรสามเณรสีหะ ๑๔ รูป รวม ๑๓๙ รูป ร่วมพิธี

รายนามพระนิสิตปริญญาเอก สวดสาธยาย กัจจายนสูตร

๑.พระมหาครรชิต อติภทฺโท วัดชนะสงคราม

๒.พระมหาอำนาจ อภิวโร วัดสุคันธาวาส

๓.พระมหาประจักร ธมฺมวิภูโต วัดชนะสงคราม

๔.พระมหาสุวัณณปัฏฏ์ ปญฺญาธโร วัดชนะสงคราม

๕.พระมหาสมอินทร์ อาภากโร วัดรวกบางบำหรุ

๖.พระมหาไพรัช ปญฺญาวชิโร วัดสัมพันธวงศ์

๗.พระมหาดนัย ธีรวํโส วัดโมลีโลกยาราม

๘.พระมหาบดินทร์ ญาณาวุโธ วัดชัยชุมพลชนะสงคราม

๙.พระมหาทองสุข สุธโช วัดวังก์วิเวการาม

๑๐.พระมหาณัฐพล วรณฏฺโฐ วัดปทุมวนาราม

Home
ข่าวสาร
เรียนบาลี
แบบแปลน
ที่ตั้ง