น้อมสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณสิ่งของพระราชทานเป็นที่ระลึก แก่เยาวชนอัจฉริยะ และ ผู้เข้าร่วมกิจกรรม

น้อมสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณ

สิ่งของพระราชทานเป็นที่ระลึก

แก่เยาวชนอัจฉริยะ และ ผู้เข้าร่วมกิจกรรม

๑๗ กรกฎาคม ๒๕๖๕

เวลา ๑๒.๓๐ – ๑๖.๐๐ น.

โครงการสร้างมหาวชิราลงกรณบาลีเถรวาทราชวิทยาลัย

นายสมศักดิ์ อนุราชเสนา ประจำสำนักพระราชวัง พิเศษ ระดับ ๑๐ ปฏิบัติภารกิจงานส่งเสริมกิจการด้านพระพุทธศาสนา ในดำริของเจ้าคุณพระสินีนาฏ พิลาสกัลยาณี นำเยาวชนและผู้ปกครอง จำนวน ๔ ครอบครัว เข้าเยี่ยมชมโครงการสร้างมหาวชิราลงกรณบาลีเถรวาทราชวิทยาลัย และได้นำสิ่งของพระราชทานเป็นที่ระลึกให้กับเยาวชนอัจฉริยะ และ ผู้เข้าร่วมกิจกรรม

เป็นกิจกรรมที่จัดขึ้นสำหรับเยาวชนที่มีพื้นฐานทางพระศาสนาอยู่แล้ว ให้หันมาศึกษาภาษาบาลี ทั้งในฐานะที่จะเรียนเป็นวิชาหลัก คือ บวชเรียนเขียนอ่าน หรือ เรียนศึกษาในฐานะวิชารอง คือ เรียนทางโลกไปด้วย มีเวลาก็เรียนบาลีไปด้วย จะเรียนภาษาบาลีในฐานะใดก็ตาม เชื่อว่า เด็ก ๆ อัจฉริยะเหล่านี้ เมื่อเติบใหญ่ จะทำหน้าที่สืบต่อพระศาสนา ช่วยจรรโลงรักษ์พระศาสนาต่อไป

วันนี้ มีโอกาสต้อนรับเยาวชนอัจฉริยะ ๔ ครอบครัว

๑. ครอบครัวน้องพระพาย

๒. ครอบครัวน้องแอนฟิลด์

๓. ครอบครัวน้องคุณ

๔. ครอบครัวน้องโขน

กิจกรรมครั้งนี้ ขอขอบคุณ ผศ.ดร.สุรชัย สนิทใจ คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้า ธนบุรี ได้บรรยายการพัฒนาพื้นที่คันคลองโดยรอบโครงการ ให้เป็นพื้นที่เกษตรสมุนไพร นำกลุ่มเกษตรกรนาบัว เข้าร่วมกิจกรรมพัฒนาพื้นที่ สาธิตการปลูก การแปรรูปบัวไปเป็นอาหาร และสมุนไพร ทั้งยังชักชวนกลุ่มเกษตรกรโดยรอบราชวิทยาลัยให้เข้าร่วมกิจกรรมพัฒนาที่ดินให้เป็น “อารยเกษตร” ชุมชนคนดีที่สามารถพึ่งพาตัวเองได้อย่างยั่งยืน

น้อง ๆ เยาวชน พร้อมผู้ปกครอง ได้ร่วมกิจกรรมศากยบุตรสามเณรสีหะ ทำวัตรสวดมนต์เย็น ๓ ภาษา Pali Thai English ทำสมาธิภาวนาอย่างง่าย ๆ สำหรับเยาวชน สอนวิธีดูลมหายใจ สลับการเจริญเมตตาภาวนา เริ่มจากแผ่เมตตาให้ตนเองก่อน แล้วค่อยขยายขอบเขตเมตตาไปตามลำดับ บรรยายสอนสมาธิ ๒ ภาษา Thai English โดยพระมหาวีระ ธมฺมวิริโย

ขอขอบคุณ รองศาสตราจารย์ ดร.ต่อศักดิ์ แก้วจรัสวิไล ผู้ช่วยอธิการบดีฝ่ายกิจการนิสิต กีฬาและทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตกำแพงแสน นำนิสิตชั้นปีที่ ๔ สาขาพลศึกษาและสุขศึกษา จำนวน ๑๐ คน เข้าร่วมกิจกรรม อำนวยความสะดวกบริการงานทุกอย่างให้สำเร็จได้ด้วยดี

Home
ข่าวสาร
เรียนบาลี
แบบแปลน
ที่ตั้ง