น้อมสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ที่ทรงมีพระเมตตา ทรงมีพระราชศรัทธา

มหาวชิราลงกรณ

บาลีเถรวาทราชวิทยาลัย

น้อมสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ที่ทรงมีพระเมตตา ทรงมีพระราชศรัทธาอุปถัมภ์การพระปริยัติศาสนา เพื่อความยั่งยืนมั่นคงแห่งพระพุทธศาสนา พระราชทานพระราชทรัพย์เป็นจำนวนมากอุปถัมภ์พระสงฆ์สามเณรผู้ศึกษาบาลี

วันนี้ ๑ กันยายน ๒๕๖๕ อาจารย์เจ้าคุณพระธรรมวชิราจารย์ ได้นำแบบผังภูมิสถาปัตย์ ที่แก้ไขปรับปรุงเกือบจะเสร็จสมบูรณ์ ออกตรวจสภาพพื้นที่เตรียมการก่อสร้าง ด้วยทุนพระราชทาน จำนวน ๑๐๐ ล้านบาท

๑. อาคารหอสมุดและเทคโนโลยีสารสนเทศ

๒. อาคารเรียนรวม

๓. อาคารหอฉัน

๔. อาคารหอพักสงฆ์

๕. ระบบสาธารณูปโภค ไฟฟ้า ถนน รั้ว

“… งานที่พากันทำในขณะนี้ ไม่ใช่งานเพื่อตัวเราเอง เราตั้งใจมาที่นี่ มาขอที่หลวงพ่อพระมหาบรรจบ (พระราชวชิรเวที) สร้างโรงเรียนที่เราอยากทำ หลวงพ่อตากแดด ลม ฝน ปลูกต้นไม้เหล่านี้ ไว้รอพวกเรา หลวงพ่อบรรจบท่านอดทนลำบากมาก เราต้องให้ขุดล้อมต้นไม้เหล่านี้ เอาไปปลูกในสวนป่า ธรรมเวสกวันทุกต้น อย่าให้เสียหาย …”

พระธรรมวชิราจารย์

Home
ข่าวสาร
เรียนบาลี
แบบแปลน
ที่ตั้ง