น้อมสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ทรงพระราชทานพระราชทรัพย์ จัดพิมพ์หนังสือธรรมะเผยแผ่

น้อมสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณ

พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว

ทรงพระราชทานพระราชทรัพย์ จัดพิมพ์หนังสือธรรมะเผยแผ่

ขอบพระคุณในเมตตาของท่านเจ้าคุณพระสินีนาฏ พิลาสกัลยาณี ที่มอบหมายให้ท่าน ดร.สมศักดิ์ อนุราชเสนา เป็นผู้จัดแจงมอบหมายให้เจ้าหน้าที่สำนักพระราชวังนำมาส่งถึงบ้านเมื่อวันที่ ๑๕ กันยายน ๒๕๖๕

เป็นที่ทราบกันอย่างดีว่า พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว และเจ้าคุณพระสินีนาฏ พิลาสกัลยาณี ทรงใส่พระราชหฤทัยในการที่จะทรงศึกษาภาษาบาลี และใส่ใจในการศึกษาภาษาบาลี ทรงนำและนำข้าราชบริพารในพระองค์ศึกษาภาษาบาลีอยู่โดยตลอด ทั้งยังปฏิบัติพระกัมมัฏฐานอย่างเข้มข้น โดยได้กราบอาราธนาพระสงฆ์ผู้ทรงกัมมัฏฐานเข้าไปถวายพระกัมมัฏฐานเนือง ๆ

เมื่อช่วงเดือนพฤษภาคม ๒๕๖๕ ท่าน ดร.สมศักดิ์ อนุราชเสนา เคยสอบถามข้อมูล จำนวนนิสิต จำนวนวิทยาเขตของมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย เล่าให้ฟังว่า พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ทรงมีพระราชอุปนิสัยทรงพระอักษรธรรมะ มีพระราชประสงค์พิมพ์หนังสือ สัมมาทิฏฐิ และ จิตตนคร เผยแผ่

ผมเคยได้รับหนังสือ สัมมาทิฏฐิ ตามพระเถราธิบายของท่านพระสารีบุตรเถระ ฉบับพิมพ์ในงานฉลองพระชนมพรรษา ๑๐๐ ปี (๓ ตุลาคม ๒๕๕๖) สมเด็จพระสังฆราชเจ้า กรมหลวงวชิรญาณสังวร เมื่อครั้งดำรงพระสมณศักดิ์ สมเด็จพระญาณสังวร สมเด็จพระสังฆราช สกลมหาสังฆปริณายก เป็นพระนิพนธ์ที่รวบรวมจากการแสดงพระธรรมเทศนา ทุกวันธรรมสวนะ และวันหลังธรรมสวนะ ระหว่าง ตุลาคม ๒๕๒๗ – กรกฎาคม ๒๕๒๘ จำนวน ๔๒ ครั้ง

พระนิพนธ์ สัมมาทิฏฐิ ที่เกิดจากการแสดงธรรมะ คล้ายบทบรรยาย สำนวนภาษาทันสมัย แต่ไม่ละเนื้อหาธรรมในพระบาลีและอรรถกถา (พระสุตตันตปิฎก มัชฌิมนิกาย มูลปัณณาสก์) แสดงถึงพระปรีชาแตกฉานถ่ายทอดให้พอเหมาะแก่ปัญญาความคิดคนยุคนี้

ผมอ่านหลายบท หลายตอน เลือกอ่านอย่างละเอียดบทที่จะนำไปบรรยายนิสิตปริญญาโท สาขาวิชาวิปัสสนาภาวนา เป็นเวลาติดต่อกันหลายปี หลายรุ่น

เมื่อได้ทราบ ได้เห็น และได้รับหนังสือ สัมมาทิฏฐิ ที่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้จัดพิมพ์เผยแผ่นี้ นับเป็นพระมหากรุณาธิคุณต่อพสกนิกรชาวไทย ผู้สนใจอ่านศึกษาธรรมะ อย่างหาที่สุดมิได้

Home
ข่าวสาร
เรียนบาลี
แบบแปลน
ที่ตั้ง