น้อมสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณ พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว

๒๘ ตุลาคม ๒๕๖๕ เวลา ๑๐.๐๐ น.

มหาวชิราลงกรณบาลีเถรวาทราชวิทยาลัย

พลอากาศตรี สุพิชัย สุนทรบุระ รองเลขาธิการพระราชวัง อัญเชิญผ้าไตรพร้อมเครื่องสังฆทาน พระราชทาน พัดรองและย่ามปักอักษรพระปรมาภิไธย ว.ป.ร. พร้อมหนังสือจิตตนคร-สัมมาทิฏฐิ และพจนานุกรมพระไตรปิฎกบาลีเถรวาท ๑ ชุด ถวายพระสงฆ์ ซึ่งมีพระธรรมวชิราจารย์ เป็นประธานสงฆ์ และศากยบุตรสามเณรสีหะ ๑๒ รูป ในพิธีบรรพชาสามเณร (ยุวชน Super ๑๐) ณ มหาวชิราลงกรณบาลีเถรวาทราชวิทยาลัย อำเภอกำแพงแสน จังหวัดนครปฐม

พิธีบรรพชาสามเณร (ยุวชน Super ๑๐) เป็นหนึ่งในกิจกรรมภารกิจงานส่งเสริมกิจการด้านพระพุทธศาสนา ในดำริของเจ้าคุณพระสินีนาฏ พิลาสกัลยาณี ที่ส่งเสริมเยาวชนอัจฉริยะที่มีพื้นฐานทางพระศาสนาอยู่แล้ว ให้หันมาศึกษาภาษาบาลีศึกษาหลักธรรม และปฏิบัติกัมมัฏฐาน ทั้งในฐานะที่จะเรียนเป็นวิชาหลัก คือ บวชเรียนเขียนอ่าน หรือ เรียนศึกษาในฐานะวิชารอง คือ เรียนทางโลกไปด้วย มีเวลาก็บรรพชาชั่วระยะปิดภาคเรียน เรียนบาลีศึกษาธรรมปฏิบัติกัมมัฏฐาน จะเรียนภาษาบาลีในฐานะใดก็ตาม เชื่อว่า เด็ก ๆ อัจฉริยะเหล่านี้ เมื่อเติบใหญ่ จะทำหน้าที่สืบต่อพระศาสนา ช่วยจรรโลงรักษ์พระศาสนาต่อไป

สามเณรอัจฉริยะ (ยุวชน Super ๑๐) ที่บรรพชา ศึกษาพระธรรม ในช่วงปิดเทอมนี้ มี ๒ รูป คือ

๑. สามเณรแอนฟิลด์

๒. สามเณรวินเนอร์

ด้วยพระเมตตาพระมหากรุณาธิคุณในพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว สมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินี และด้วยเมตตาของท่านเจ้าคุณพระสินีนาฏ พิลาสกัลยาณี ที่มีต่อการสืบสาน รักษา ต่อยอด การศึกษาพระบาลีและพระพุทธศาสนา พระราชทานอุปถัมภ์ตำราเรียน ภัตตาหาร การก่อสร้าง อาคารเรียน ที่พัก หอฉัน หอสมุดและเทคโนโลยีสารสนเทศ โครงการสร้างมหาวชิราลงกรณบาลีเถรวาทราชวิทยาลัย ทั้งยังทรงพระกรุณาโปรดเกล้า ฯ ให้มีกิจกรรมส่งเสริมเด็กและเยาวชนที่มีความสามารถพิเศษให้เข้าบรรพชาศึกษาและปฏิบัติธรรม เช่นนี้

ปวงข้าพระพุทธเจ้า

มหาวชิราลงกรณบาลีเถรวาทราชวิทยาลัย

ครอบครัว ญาติ ผู้ปกครอง สามเณรแอนฟิลด์ สามเณรวินเนอร์

ขอน้อมรับพระมหากรุณาธิคุณ และจะปฏิบัติหน้าที่ เพื่อสนองพระราชศรัทธาที่ทรงพระเมตตา อย่างหาที่สุดมิได้

Home
ข่าวสาร
เรียนบาลี
แบบแปลน
ที่ตั้ง