น้อมสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณ

น้อมสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณ

พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว

วันนี้ ๒ ธันวาคม ๒๕๖๕ เวลา ๑๐.๐๐ น. พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ทรงพระกรุณาโปรดเกล้า ฯ ให้ พลอากาศตรี สุพิชัย สุนทรบุระ รองเลขาธิการพระราชวัง เป็นผู้เชิญผ้าไตร เครื่องสักการะ และไทยธรรมพระราชทาน ถวายแด่ พระธรรมวชิราจารย์ (สุชาติ กิตฺติปญฺโญ รศ.ดร. ป.ธ.๘, พธ.บ., ศศ.ม., พธ.ด.) ประธานดำเนินการโครงการสร้างมหาวชิราลงกรณบาลีเถรวาทราชวิทยาลัย เจ้าอาวาสวัดสุวรรณาราม รองเจ้าคณะกรุงเทพมหานคร ผู้ช่วยอธิการบดีฝ่ายบริหาร มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย วิทยาเขตบาฬีศึกษาพุทธโฆส นครปฐม ณ มหาวชิราลงกรณบาลีเถรวาทราชวิทยาลัย กำแพงแสน นครปฐม

การนี้ พลอากาศตรี สุพิชัย สุนทรบุระ ได้ถวายปัจจัย ๔ แด่ศากยบุตรสามเณรสีหะ ตามดำริท่านเจ้าคุณพระสินีนาฏ พิลาสกัลยาณี ที่ประสงค์ถวายความอุปถัมภ์ศากยบุตรสามเณรสีหะ ทั้ง ๑๓ รูป

Home
ข่าวสาร
เรียนบาลี
แบบแปลน
ที่ตั้ง