น้อมสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณ

น้อมสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณ

๗ มกราคม ๒๕๖๖

พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ทรงพระกรุณาโปรดเกล้า ฯ ให้ พลเอก ศิวะ ภระมรทัต ประจำสำนักพระราชวังพิเศษ เป็นผู้เชิญภัตตาหารเพลพระราชทาน ถวายพระวิปัสสนาจารย์ พระสงฆ์นิสิต และศากยบุตรสามเณรสีหะ ปฏิบัติพระกัมมัฏฐาน ถวายพระพรชัยมงคล สมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าพัชรกิติยาภา นเรนทิราเทพยวดี กรมหลวงราชสาริณีสิริพัชร มหาวัชรราชธิดา ณ อุปัฏฐานศาลาพระราชวชิรเวที มหาวชิราลงกรณบาลีเถรวาทราชวิทยาลัย ระหว่างวันที่ ๕ – ๑๑ มกราคม ๒๕๖๖

ปวงข้าพระพุทธเจ้า

คณะกรรมการโครงการสร้างมหาวชิราลงกรณบาลีเถรวาทราชวิทยาลัย ขอน้อมรับพระมหากรุณาธิคุณ และจะปฏิบัติหน้าที่ เพื่อสนองพระราชศรัทธาที่ทรงพระเมตตา อย่างหาที่สุดมิได้

Home
ข่าวสาร
เรียนบาลี
แบบแปลน
ที่ตั้ง