น้อมสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณ พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว

น้อมสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณ

พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว

๒๑ มกราคม ๒๕๖๖

พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้นำภัตตาหารเพลพระราชทานถวายพระสงฆ์ในโครงการบรรพชา อุปสมบท ๙๙ รูป ปฏิบัติพระกัมมัฏฐาน ๑๕ วัน ถวายพระพรชัยมงคล สมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าพัชรกิติยาภา นเรนทิราเทพยวดี กรมหลวงราชสาริณีสิริพัชร มหาวัชรราชธิดา ณ อุปัฏฐานศาลาพระราชวชิรเวที อุทยานลานธรรมพระกัมมัฏฐาน มหาวชิราลงกรณบาลีเถรวาทราชวิทยาลัย ระหว่างวันที่ ๑๙ มกราคม – ๓ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๖

วันนี้ นางประนอม ภูสุวรรณ กำนันตำบลรางพิกุล และข้าราชการในเขตพื้นที่ตำบลรางพิกุล ทำหน้าที่เชิญภัตตาหารเพลพระราชทานถวายพระวิปัสสนาจารย์ พระสงฆ์นวกะ ศากยบุตรสามเณรสีหะ ๑๒๐ รูป

ปวงข้าพระพุทธเจ้า

คณะกรรมการโครงการสร้างมหาวชิราลงกรณบาลีเถรวาทราชวิทยาลัย ขอน้อมรับพระมหากรุณาธิคุณ และจะปฏิบัติหน้าที่ เพื่อสนองพระราชศรัทธาที่ทรงพระเมตตา อย่างหาที่สุดมิได้

Home
ข่าวสาร
เรียนบาลี
แบบแปลน
ที่ตั้ง