น้อมสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณด้วยเกล้า ด้วยกระหม่อม ขอเดชะ

พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ทรงมีพระราชศรัทธาพระราชทาน พระราชทรัพย์ส่วนพระองค์ 100 ล้านบาท สมทบทุนสร้าง มหาวชิราลงกรณบาลีเถรวาทราชวิทยาลัย

น้อมสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณด้วยเกล้า

ด้วยกระหม่อม ขอเดชะข้าพระพุทธเจ้าในนามมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย

Home
ข่าวสาร
เรียนบาลี
แบบแปลน
ที่ตั้ง