น้อมสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณ ทรงพระกรุณาโปรดเกล้า ฯ ให้เชิญย่ามพระปรมาภิไธย ว.ป.ร. อุปกรณ์เครื่องเขียน ไตรจีวรโดยเสด็จพระราชกุศล

น้อมสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณ

พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว

ทรงพระกรุณาโปรดเกล้า ฯ ให้เชิญย่ามพระปรมาภิไธย ว.ป.ร. อุปกรณ์เครื่องเขียน ไตรจีวรโดยเสด็จพระราชกุศล และภัตตาหารเพลพระราชทาน โครงการบรรพชาศากยบุตรสามเณรสีหะ ภาคฤดูร้อน ๑ – ๓๐ เมษายน ๒๕๖๖ จำนวน ๑๓๙ รูป ณ มหาวชิราลงกรณบาลีเถรวาทราชวิทยาลัย ตำบลรางพิกุล อำเภอกำแพงแสน จังหวัดนครปฐม กำหนดพิธีบรรพชา ในวันที่ ๓ เมษายน ๒๕๖๖ เวลา ๑๔.๐๐ น.

ด้วยความสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณอย่างหาที่สุดมิได้

ปวงข้าพระพุทธเจ้า

คณะกรรมการ

โครงการสร้างมหาวชิราลงกรณบาลีเถรวาทราชวิทยาลัย

โครงการเตรียมความพร้อม “ศากยบุตรสามเณรสีหะ” เพื่อเข้าสู่การศึกษาคัมภีร์บาลีเถรวาท กัจจายนะ ปทรูปสิทธิ ฯลฯ พร้อมทั้งปรับพื้นฐานวิชาสามัญที่สำคัญและจำเป็นในการศึกษาวิชาทั่วไป

จัดเพื่อให้ศากยบุตรสามเณรสีหะ และยุวชนจะได้ใกล้ชิดกับพระพุทธศาสนา มีความรักความศรัทธาต่อพระรัตนตรัย มีพื้นฐานการดำเนินชีวิตได้อย่างถูกต้องตามหลักพุทธวิธี ด้วยหลักสูตรการพัฒนาตนเองอย่างเป็นระบบ จากสื่อการเรียนการสอนที่ทันสมัยและเข้าใจง่าย โดยจะได้รับการอบรมดูแลจากพระอาจารย์อย่างใกล้ชิด อีกทั้งบุตรหลานจะได้ใช้เวลาว่างในช่วงปิดภาคเรียนให้เกิดประโยชน์สูงสุด

ศากยบุตรสามเณรสีหะ และยุวชนที่เข้าร่วมโครงการ จะได้ฝึกฝนอบรมตนเอง ให้เป็นผู้มีวินัย มีความเคารพ มีความอดทน มีอุปนิสัยกิริยามารยาทอันงดงาม มีความกตัญญูกตเวที ตลอดจนมุ่งเน้นการฝึกสมาธิ สวดมนต์เจริญภาวนาให้มีจิตใจที่ผ่องใส มีสติ ปัญญา ซึ่งเป็นพื้นฐานที่มั่นคงของบุตรหลานที่จะเติบโตขึ้นเป็นทั้งคนเก่งและคนดีในอนาคต อีกทั้งกุศลผลบุญนี้ ย่อมบังเกิดขึ้นแก่บิดามารดาและผู้สนับสนุนการบรรพชาสามเณร “ศากยบุตรสามเณรสีหะ” ทุกคน

มหาวชิราลงกรณบาลีเถรวาทราชวิทยาลัย ตระหนักถึงความสำคัญของการปลูกฝังศีลธรรม จรรยา สัมมาปฏิบัติ แก่เยาวชนของชาติ โดยเล็งเห็นความสำคัญของการพัฒนาเพิ่มพูนความรู้ ความสามารถ และประสบการณ์ในจารีตประเพณี จึงได้จัดโครงการบรรพชาภาคฤดูร้อน “ศากยบุตรสามเณรสีหะ” เพื่อให้เป็นแนวทางในการสร้างศาสนทายาทสืบทอดพระสัทธรรมให้ดำรงมั่น คู่สถาบัน ชาติ ศาสนา และพระมหากษัตริย์ ตลอดไป

พระธรรม​วชิรา​จารย์​ รศ.ดร.

รักษาการผู้อำนวยการ มหาวชิราลงกรณบาลีเถรวาทราชวิทยาลัย

๐๙๒ – ๖๙๔ – ๘๘๘๓

รศ.ดร. เวทย์ บรรณกรกุล

ผู้รับผิดชอบโครงการ

๐๘๑ – ๙๔๓ – ๒๖๖๕

ป้ายชื่อทางเข้ามหาวชิราลงกรณ

>>> https://goo.gl/maps/Gvg6QCLbeALD7huP7

Home
ข่าวสาร
เรียนบาลี
แบบแปลน
ที่ตั้ง