น้อมสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณ พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว

น้อมสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณ

พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว

๓ เมษายน ๒๕๖๖

พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ทรงพระกรุณาโปรดเกล้า ฯ ให้ พล.ต.ท.สกลเขต จันทรา และ ดร.สมศักดิ์ อนุราชเสนา ประจำสำนักพระราชวังพิเศษระดับ ๑๐ เป็นผู้เชิญไทยธรรม สังฆทานเครื่องเขียน และผ้าไตรโดยเสด็จพระราชกุศล ในพิธีบรรพชาศากยบุตรสามเณรสีหะ ภาคฤดูร้อน รุ่นที่ ๑/๒๕๖๖ จำนวน ๑๒๙ รูป ณ มหาวชิราลงกรณบาลีเถรวาทราชวิทยาลัย ตำบลรางพิกุล อำเภอกำแพงแสน จังหวัดนครปฐม

พระธรรมวชิราจารย์ ประธานดำเนินการสร้างมหาวชิราลงกรณบาลีเถรวาทราชวิทยาลัย ประธานสงฆ์ เป็นพระอุปัชฌาย์ให้การบรรพชาศากยบุตรสามเณรสีหะ ๑๒๙ รูป มีพระสงฆ์ พระวิทยากร พระภิกษุสามเณรพี่เลี้ยง ร่วมพิธี ๕๙ รูป

ข้าราชการ พ่อค้า ประชาชน ร่วมพิธี นายปราณสุวีร์ อาวอร่ามรัตน์ ผู้อำนวยการสำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดนครปฐม นายนรวีร์ ขันธหิรัญ นายอำเภอกำแพงแสน นางประนอม ภูสุวรรณ กำนันตำบลรางพิกุล คณะผู้อุปถมภ์โครงการ ประกอบด้วย คณะพระมหาธนิต ขนฺติโก วัดชนะสงคราม ดร.ภัสส์กุญช์ โสภณอนันต์กิจ พันโท ดร.ไพโรจน์ พนารินทร์ ผู้ปกครอง สาธุชนทั่วไปร่วมพิธี ประมาณ ๖๐๐ คน

ขอพระองค์

จงทรงพระเจริญ

ปวงข้าพระพุทธเจ้า

คณะกรรมการโครงการสร้างมหาวชิราลงกรณบาลีเถรวาทราชวิทยาลัย

Home
ข่าวสาร
เรียนบาลี
แบบแปลน
ที่ตั้ง