น้อมสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณ พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ๑๔ เมษายน ๒๕๖๖

น้อมสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณ

พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว

๑๔ เมษายน ๒๕๖๖

พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ทรงพระกรุณาโปรดเกล้า ฯ ให้ ดร.สมศักดิ์ อนุราชเสนา ประจำสำนักพระราชวังพิเศษระดับ ๑๐ เป็นผู้เชิญสังฆทานถวายพระธรรมวชิราจารย์ (สุชาติ กิตฺติปญฺโญ) และพระราชวชิรเวที (บรรจบ ขนฺติโก) ตักบาตรศากยบุตรสามเณรสีหะ ๑๒๙ รูป และเชิญภัตตาหารเพลพระราชทานถวาย โครงการบรรพชาศากยบุตรสามเณรสีหะ ภาคฤดูร้อน รุ่นที่ ๑/๒๕๖๖ ณ มหาวชิราลงกรณบาลีเถรวาทราชวิทยาลัย ตำบลรางพิกุล อำเภอกำแพงแสน จังหวัดนครปฐม

ข้าราชการ พ่อค้า ประชาชน ร่วมพิธี นางประนอม ภูสุวรรณ กำนันตำบลรางพิกุล นายสุรศักดิ์ แซ่เฮา​ ผู้พิพากษาสมทบศาลแรงงานกลาง​หัวหน้าแผนกประชาสัมพันธ์และชุมชนสัมพันธ์ระบบส่งเขตนครหลวง กฟผ.​ และคณะผู้อุปถมภ์โครงการ ร่วมในพิธี ประมาณ ๑๐๐ คน

ขอพระองค์

จงทรงพระเจริญ

ปวงข้าพระพุทธเจ้า

คณะกรรมการโครงการสร้างมหาวชิราลงกรณบาลีเถรวาทราชวิทยาลัย

Home
ข่าวสาร
เรียนบาลี
แบบแปลน
ที่ตั้ง