น้อมสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณ โครงการบรรพชาอุปสมบทปฏิบัติพระกัมมัฏฐาน ๑๐ วัน

น้อมสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณ

โครงการบรรพชาอุปสมบท

ปฏิบัติพระกัมมัฏฐาน ๑๐ วัน

๒๕ กรกฎาคม ๒๕๖๖ พระธรรมวชิราจารย์ นำพระสงฆ์ศากยบุตรสามเณรสีหะ และนาคผู้มุ่งอุปสมบทในโครงการ ฯ เดินธรรมยาตรา สู่เกาะกลางมณฑลนฤพาน อุทยานลานธรรมพระกัมมัฏฐาน ปฏิบัติธรรมน้อมถวายสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณ หน้าพระบรมฉายาลักษณ์พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว

มหาวชิราลงกรณบาลีเถรวาทราชวิทยาลัย ร่วมกับวัดประชาราษฎรบำรุง (วัดรางหมัน) ได้กำหนดจัดโครงการบรรพชาอุปสมบท ๗๒ รูป ปฏิบัติพระกัมมัฏฐาน ๑๐ วัน เฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เนื่องในวันเฉลิมพระชนมพรรษา ๒๘ กรกฎาคม ๒๕๖๖ ระหว่างวันที่ ๒๕ กรกฎาคม – ๔ สิงหาคม ๒๕๖๖ เพื่อให้พุทธศาสนิกชนได้บำเพ็ญกุศลจริยา สัมมาปฏิบัติ น้อมนำถวายเป็นพระราชกุศล ทั้งยังมีโอกาสได้ศึกษาและปฏิบัติพระกัมมัฏฐาน เพื่อเป็นหลักในการดำเนินชีวิต

ขอเชิญสาธุชน ร่วมทำบุญตักบาตรพระสงฆ์ พระนวกะ และศากยบุตรสามเณรสีหะ รวมทั้งหมด ๑๔๙ รูป ร่วมปฏิบัติธรรม เป็นเวลา ๑๐ วัน ณ อุทยานลานธรรมพระกัมมัฏฐาน มหาวชิราลงกรณบาลีเถรวาทราชวิทยาลัย

ผู้รับผิดชอบโครงการ

พระธรรมวชิราจารย์ โทร. ๐๙๒ ๖๙๔ ๘๘๘๓

รศ.ดร. เวทย์ บรรณกรกุล โทร. ๐๘๑ ๙๕๓ ๒๖๖๕

Home
ข่าวสาร
เรียนบาลี
แบบแปลน
ที่ตั้ง