น้อมสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณ ขอพระองค์จงทรงพระเจริญยิ่งยืนนาน

น้อมสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณ

ขอพระองค์จงทรงพระเจริญยิ่งยืนนาน

พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงพระมหากรุณาธิคุณทรงทราบฝ่าละอองธุลีพระบาท ให้แม่ชีทศพร วชิรบำเพ็ญ จัดสำรับภัตตาหารถวายโดยเสด็จพระราชกุศล โครงการบรรพชาอุปสมบท ๗๒ รูป ปฏิบัติพระกัมมัฏฐาน ๑๐ วัน เฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เนื่องในวันเฉลิมพระชนมพรรษา ๒๘ กรกฎาคม ๒๕๖๖ ระหว่างวันที่ ๒๕ กรกฎาคม – ๔ สิงหาคม ๒๕๖๖ เพื่อให้พุทธศาสนิกชนได้บำเพ็ญกุศลจริยา สัมมาปฏิบัติ น้อมนำถวายเป็นพระราชกุศล ทั้งยังมีโอกาสได้ศึกษาและปฏิบัติพระกัมมัฏฐาน เพื่อเป็นหลักในการดำเนินชีวิต ณ มหาวชิราลงกรณบาลีเถรวาทราชวิทยาลัย

ข้าพระพุทธเจ้า

แม่ชีทศพร วชิรบำเพ็ญ

และมวลศิษย์ ขอน้อมรับพระมหากรุณาธิคุณ จักได้ปฏิบัติหน้าที่จัดสำรับภัตตาหารเช้า เพล น้ำปานะ ถวายพระสงฆ์สามเณร ตลอดโครงการ ด้วยใจภักดีอย่างหาที่สุดมิได้

ขอเชิญสาธุชน ร่วมทำบุญตักบาตรพระสงฆ์ พระนวกะ และศากยบุตรสามเณรสีหะ รวมทั้งหมด ๑๔๙ รูป ร่วมปฏิบัติธรรม เป็นเวลา ๑๐ วัน ณ อุทยานลานธรรมพระกัมมัฏฐาน มหาวชิราลงกรณบาลีเถรวาทราชวิทยาลัย

ผู้รับผิดชอบโครงการ

พระธรรมวชิราจารย์ โทร. ๐๙๒ ๖๙๔ ๘๘๘๓

รศ.ดร. เวทย์ บรรณกรกุล โทร. ๐๘๑ ๙๕๓ ๒๖๖๕

Home
ข่าวสาร
เรียนบาลี
แบบแปลน
ที่ตั้ง