น้อมสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณ พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว

น้อมสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณ

พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว

๑๘ มีนาคม ๒๕๖๗

พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ทรงพระกรุณาโปรดเกล้า ฯ ให้ นางพัสดา มานะนำเกษม ประจำสำนักพระราชวังพิเศษ ระดับ ๙ กรมบังคับการ สำนักพระราชวัง และเจ้าหน้าที่ นำพระสงฆ์ ศากยบุตรสามเณรสีหะ สาธุชนอุบาสกอุบาสิกา จากประเทศศรีลังกา และสาธารณรัฐประชาชนจีน จำนวน ๑๓๐ รูป/คน เข้านมัสการพระพุทธมหามณีรัตนปฏิมากร หรือ พระแก้วมรกต พระพุทธรูปคู่บ้านคู่เมืองของประเทศไทย ปัจจุบันประดิษฐานอยู่ในวัดพระศรีรัตนศาสดาราม (หรือ วัดพระแก้ว) ในพระบรมมหาราชวัง กรุงเทพมหานคร และสถานที่สำคัญภายในพระบรมมหาราชวัง

คณะสงฆ์ อุบาสก อุบาสิกา ชาวศรีลังกา ชาวจีน และคณะศากยบุตรสามเณรสีหะ ยุวชนลูกหลานไทยจากชนบทห่างไกลเมือง ความฝันอย่างหนึ่ง คือ การได้เข้าชมวัดพระแก้ว พระบรมมหาราชวัง สถานสำคัญมรดกชาติ ที่บุรพมหากษัตริย์ ได้สร้างไว้เป็นมรดกชาติ

ศากยบุตรสามเณรสีหะทุกรูป วันนี้ ได้เรียนรู้มรดกธรรม มรดกไทย มรดกของชาติ ประกอบการเรียนรู้รายวิชาประวัติศาสตร์ชนชาติไทย ๑ ในรายวิชา หลักสูตรเตปิฏกบาลีศากยสีหะ

เจ้าหน้าที่สำนักพระราชวัง และ มัคคุเทศก์ ให้ความอบอุ่น มีเมตตาเอาใจใส่ดุจบุตรหลาน บรรยายในแต่ละจุด ทั้งภาษาไทย ภาษาอังกฤษ ภาษาจีน ตามจดบันทึกเพื่อประกอบการรายงาน

Home
ข่าวสาร
เรียนบาลี
แบบแปลน
ที่ตั้ง