น้อมสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณ พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว

น้อมสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณ

พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว

๒๓ มีนาคม ๒๕๖๗

พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ ให้ พลโทปณต แสงเทียน รองอธิบดีกรมบังคับการสำนักพระราชวัง อัญเชิญธรรมนาวา “วัง” (หลักปฏิบัติเพื่อความพ้นทุกข์) พระราชทานถวายหลวงพ่อพระราชวชิรเวที (บรรจบ ขนฺติโก) และพระธรรมวชิราจารย์ (สุชาติ กิตฺติปญฺโญ) พร้อมทั้งภัตตาหารเพลพระราชทาน พระสงฆ์สามเณร ๑๐๙ รูป ในพิธีทำบุญครบรอบ ๓ ปี โครงการสร้างมหาวชิราลงกรณบาลีเถรวาทราชวิทยาลัย วันเสาร์ ที่ ๒๓ มีนาคม พ.ศ.๒๕๖๗ (ตรงกับวันขึ้น ๑๔ ค่ำ เดือน ๔)

Home
ข่าวสาร
เรียนบาลี
แบบแปลน
ที่ตั้ง