น้อมสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณ

น้อมสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณ

พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว

๒๓ มีนาคม ๒๕๖๗

พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ ให้ พลโทปณต แสงเทียน รองอธิบดีกรมบังคับการสำนักพระราชวัง อัญเชิญธรรมนาวา “วัง” (หลักปฏิบัติเพื่อความพ้นทุกข์) พระราชทานถวายหลวงพ่อพระราชวชิรเวที (บรรจบ ขนฺติโก) และพระธรรมวชิราจารย์ (สุชาติ กิตฺติปญฺโญ) พร้อมทั้งภัตตาหารเพลพระราชทาน พระสงฆ์สามเณร ๑๐๙ รูป ในพิธีทำบุญครบรอบ ๓ ปี โครงการสร้างมหาวชิราลงกรณบาลีเถรวาทราชวิทยาลัย วันเสาร์ ที่ ๒๓ มีนาคม พ.ศ.๒๕๖๗ (ตรงกับวันขึ้น ๑๔ ค่ำ เดือน ๔)

การนี้ พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ทรงพระมหากรุณาธิคุณต่อคณะผู้อุปถัมภ์โครงการสร้างมหาวชิราลงกรณบาลีเถรวาทราชวิทยาลัย ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ ให้ พลโทปณต แสงเทียน อัญเชิญ ธรรมนาวา “วัง” พระราชทานแก่คณะผู้อุปถัมภ์โครงการ ฯ ประกอบด้วย

๑. พ.ท. ดร.ไพโรจน์ พนารินทร์

๒. พล.ต.อ.ปรีชา เจริญสหายานนท์

๓. คุณสิริการย์ เจริญสหายานนท์

๔. คุณกรองแก้ว แก้วธนาวิทย์

๕. คุณสายพิณ พหลโยธิน

๖. คุณสุภาพร สะสมทรัพย์

๗. ดร.มนัญญา รัตนศรีสมบัติ

๘. คุณสุรศักดิ์ แซ่เฮา

ขอพระองค์

จงทรงพระเจริญ

Home
ข่าวสาร
เรียนบาลี
แบบแปลน
ที่ตั้ง