บุญกุศุลเนื่องใน มาฆบูชา 100,000 บาท พันโทไพโรจน์ พนารินทร์

หวังเพียงให้มีสถานศึกษาสักแห่งที่มีกฎหมายรับรองสถานภาพสถานศึกษา จัดหลักสูตรการเรียนการสอนคัมภีร์บาลีสัททาวิเสส กัจจายน ปทรูปสิทธิ โมคคัลลานะ สัททนีติ เนตติปกรณ์ เปฏโกปเทส ฯลฯ อย่างเป็นระบบ คัมภีร์พื้นฐานพระไตรปิฎกเหล่านี้ แม้คณะสงฆ์ไทยจะละเลยทอดทิ้งมาร่วม ๑๐๐ ปี แต่ยังมีเทวดาดูแลรักษาสืบทอดมา แม้จะเป็นเพียงแสงเล็ก ๆ ในเงามืด

ที่นี่ จะจัดการศึกษาพระบาลีพระไตรปิฎก อรรถกถา ฎีกา ฯลฯ สร้างศาสนทายาท ตั้งแต่เยาว์วัย เพื่อให้เข้าถึงพระไตรปิฎกอย่างจริงจัง ฝึกอบรมจิต เจริญพระกรรมฐานเผยแผ่พระศาสนาสู่สากล
International Pali Siha Samanera College แห่งแรกในประเทศไทย
สร้างด้วยปัจจัยบริจาคพุทธบริษัท สร้างขึ้นด้วยศรัทธา ความเชื่อ

  • เชื่อว่า ปริยัติศาสนา เป็นเหตุยั่งยืนแห่งพระสัทธรรม
  • เชื่อว่า ปริยัติ คือ การศึกษาบาลีพระไตรปิฎก
  • เชื่อว่า วงศ์ปริยัติ จะต้องเริ่มต้นที่กลุ่มคัมภีร์บาลีสัททาวิเสสโบราณ
  • เชื่อว่า หากเริ่มสร้างสามเณรศาสนทายาทในปีนี้ อีก ๒๐ ปีข้างหน้า จะเป็นผู้ทำงานศาสนาต่อจากเรา
  • เชื่อว่า หากส่งเสริมให้มีการเรียนการสอนคัมภีร์บาลีสัททาวิเสสโบราณผสมผสานความรู้พื้นฐานทั่วไปภาคภาษาอังกฤษ สามเณรวันนี้ จะเป็น พระมหาเถร ในอนาคต จะเป็นผู้นำพาสงฆ์ไทยสู่เวทีระดับโลก
    “วงศ์บาลีปริยัติ” การศึกษาตามลำดับวงศ์คัมภีร์บาลี จะยังคงเดินหน้าต่อไป ด้วยพลังศรัทธาของพุทธบริษัท

ร่วมบุญบารมี : ธ.กรุงไทย สาขาศาลายา มูลนิธิสถาบันบาฬีศึกษาพุทธโฆส เลขที่ : 459-0-68567-1
ติดต่อสอบถาม
พระเทพสุวรรณเมธี รศ.ดร.ผู้ช่วยอธิการบดีฝ่ายบริหาร
๐๙๒ – ๖๙๔ – ๘๘๘๓
รศ.ดร. เวทย์ บรรณกรกุล
๐๘๑ – ๙๔๓ – ๒๖๖๕

Home
ข่าวสาร
เรียนบาลี
แบบแปลน
ที่ตั้ง