บุญคุณข้าวก้นบาตร มหาน้อย สมพร รู้แสวง

บุญคุณข้าวก้นบาตร

มหาน้อย สมพร รู้แสวง

จากเด็กบ้านนอก ชาวชนบท บ้านคุ้ม ยโสธร เคยบวชเรียน เขียนอ่าน จนเป็นมหาเปรียญ แม้ลาสิกขาออกไปแล้ว ทำการทำงาน สร้างฐานะ มีบ้าน มีรถ มีครอบครัว ประพฤติปฏิบัติธรรมตามสมควร เมื่อมีเวลา พาครอบครัวเข้าวัดเข้าวา อุปถัมภ์บำรุงพระศาสนา ไม่เคยลืมครูบาอาจารย์

คิดถึงจึงมาเยี่ยมยามถามข่าวคราว มาชมมาให้กำลังใจ เมื่อลูกชายถึงวัยอันสมควร ก็จะนำเข้ามาในโครงการ แม้จะบรรพชาเพียง ๑ เดือน ระยะสั้น ๆ แต่เชื่อมั่นว่า ที่นี่ นอกจากจะเป็นที่สำหรับสร้างศาสนทายาทรับภาระงานพระศาสนาในอนาคตแล้ว ยังเป็นแหล่งฝึกอบรมศีลธรรม จรรยา สัมมาปฏิบัติ ให้กับยุวชนเพื่อเป็นพลเมืองที่ดีของชาติ อีกด้วย

มหาวชิราลงกรณบาลีเถรวาทราชวิทยาลัย ตระหนักถึงความสำคัญของการปลูกฝังศีลธรรม จรรยา สัมมาปฏิบัติ แก่เยาวชนของชาติ โดยเล็งเห็นความสำคัญของการพัฒนาเพิ่มพูนความรู้ ความสามารถ และประสบการณ์ในจารีตประเพณี จึงได้จัดโครงการบรรพชาภาคฤดูร้อน “ศากยบุตรสามเณรสีหะ” เพื่อให้เป็นแนวทางในการสร้างศาสนทายาทสืบทอดพระสัทธรรมให้ดำรงมั่น คู่สถาบัน ชาติ ศาสนา และพระมหากษัตริย์ ตลอดไป

สนับสนุนอุปถัมภ์โครงการ

ธนาคารกรุงไทย สาขากำแพงแสน

ชื่อบัญชี : กองทุนพัฒนาศากยบุตรสามเณรสีหะ

เลขที่บัญชี : 726-0-74493-6

สมัคร​ได้แล้วบัดนี้​ จนถึง​ ๒๕​ มีนาคม​ ๒๕๖๖​

ติดต่อสอบถาม

พระธรรม​วชิรา​จารย์​ รศ.ดร.

รักษาการผู้อำนวยการ มหาวชิราลงกรณบาลีเถรวาทราชวิทยาลัย

๐๙๒ – ๖๙๔ – ๘๘๘๓

รศ.ดร. เวทย์ บรรณกรกุล

ผู้รับผิดชอบโครงการ

๐๘๑ – ๙๔๓ – ๒๖๖๕

ป้ายชื่อทางเข้ามหาวชิราลงกรณ

>>> https://goo.gl/maps/Gvg6QCLbeALD7huP7

Home
ข่าวสาร
เรียนบาลี
แบบแปลน
ที่ตั้ง