บุญถวายภัตตาหารเพล บุญถวายเป็นพระราชกุศล เฉลิมพระชนมพรรษา พระสงฆ์สามเณร ๒๐๕ รูป

บุญถวายภัตตาหารเพล

บุญถวายเป็นพระราชกุศล

เฉลิมพระชนมพรรษา

พระสงฆ์สามเณร ๒๐๕ รูป

พระสงฆ์ ๒๔ รูป ศากยบุตรสามเณรสีหะ ๕๗ รูป ยุวชนบรรพชาสามเณร ๑๒๔ รูป รวม ๒๐๕ รูป และสาธุชนพุทธบริษัท ร่วมพิธีทำบุญถวายภัตตาหารเพล ในวาระโอกาสเฉลิมพระเกียรติและสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณ สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง วันเฉลิมพระชนมพรรษา ๑๒ สิงหาคม ๒๕๖๖

พระธรรมวชิราจารย์ ประธานดำเนินการโครงการสร้างมหาวชิราลงกรณบาลีเถรวาทราชวิทยาลัย ประธานฝ่ายสงฆ์ นายนรวีร์ ขันธหิรัญ นายอำเภอกำแพงแสน ประธานฝ่ายฆราวาส

วันนี้ คุณแม่ใหญ่ ดร.แม่ชีทศพร วชิรบำเพ็ญ เป็นเจ้าภาพภัตตาหารเช้า เพล น้ำปานะ ถวายพระสงฆ์สามเณร และเลี้ยงอาหารเช้า กลางวัน สาธุชนร่วมพิธีตลอดวัน

Home
ข่าวสาร
เรียนบาลี
แบบแปลน
ที่ตั้ง