บุญบารมี “พระปริยัติศาสนา”

บุญบารมี “พระปริยัติศาสนา” ขอเชิญพุทธบริษัท ร่วมบุญบารมี “มหากัจจายนสูตร” สวดสาธยาย ตลอดคืนยันรุ่ง ปฏิบัติพระกัมมัฏฐาน คืนวันที่ ๒๒ มีนาคม ๒๕๖๕ โดยพระนิสิตเปรียญธรรม ๙ ประโยค เรียนต่อปริญญาเอก และพระนิสิตปริญญาตรี สาขาบาลีพุทธศาสตร์ ๒๓ มีนาคม ๒๕๖๕ ทำบุญครบรอบ ๑ ปี แห่งการสร้างและพัฒนาวิทยาลัยบาลีเถรวาท ศากยบุตรสามเณรสีหะ รางพิกุล กำแพงแสน นครปฐม

Home
ข่าวสาร
เรียนบาลี
แบบแปลน
ที่ตั้ง