บุญพิธีวางศิลาฤกษ์ ภัตรศาลา คุณแม่กฤษณา ไชยเชื้ออุปถัมภ์

บุญพิธีวางศิลาฤกษ์
ภัตรศาลา คุณแม่กฤษณา ไชยเชื้ออุปถัมภ์
วันนี้ พี่ ดร.อนันต์ ดร.ภัสส์กุญช์ โสภณอนันต์กิจ ถวายอุปถัมภ์ค่าซ่อมอาคาร ๓๐๐,๐๐๐ บาท สมทบสร้างภัตรศาลา ๓๐๐,๐๐๐ บาท รวม ๖๐๐,๐๐๐ บาท
แม้จะได้รับพระราชทานทุนสมทบสร้างมหาวชิราลงกรณบาลีเถรวาทราชวิทยาลัยแล้ว แต่งานที่กำหนดไว้ก่อนหน้า คือ พิธีวางศิลาฤกษ์ ก็ยังสามารถจัดได้ตามประสงค์เจ้าภาพ และจะได้นำแบบก่อสร้างภัตรศาลาเสนอคณะกรรมการควบคุมการก่อสร้าง ตามขั้นตอนต่อไป
ขอทุกท่าน
สาธุการ

Home
ข่าวสาร
เรียนบาลี
แบบแปลน
ที่ตั้ง