บุญสังฆทาน ๑๙๗ รูป ถวายเทียนพรรษา ผ้าอาบน้ำฝนสลากภัตร

บุญสังฆทาน ๑๙๗ รูป

ถวายเทียนพรรษา ผ้าอาบน้ำฝน

สลากภัตร

พระภิกษุ ๒๔ รูป สามเณร ๕๗ รูป ยุวชนบรรพชาเฉลิมพระเกียรติ ๑๑๖ รูป รวมทั้งหมด ๑๙๗ รูป ณ มหาวชิราลงกรณบาลีเถรวาทราชวิทยาลัย

ถวายในวันที่ ๑๔ สิงหาคม ๒๕๖๖ เริ่มบุญพิธีตั้งแต่เวลา ๑๒.๓๐ น. เป็นต้นไป

ร่วมบุญบารมี : ธ.กรุงไทย สาขาศาลายา มูลนิธิสถาบันบาฬีศึกษาพุทธโฆส เลขที่ : 459-0-68567-1

ผู้รับผิดชอบโครงการ

พระธรรมวชิราจารย์ รศ.ดร.

๐๙๒ – ๖๙๔ – ๘๘๘๓

รศ.ดร. เวทย์ บรรณกรกุล

๐๘๑ – ๙๔๓ – ๒๖๖๕

Home
ข่าวสาร
เรียนบาลี
แบบแปลน
ที่ตั้ง