บุญเทศน์มหาชาติ กัณฑ์ ทศพร

บุญเทศน์มหาชาติ

กัณฑ์ ทศพร

มหาวชิราลงกรณ

บาลีเถรวาทราชวิทยาลัย

มหาวชิราลงกรณบาลีเถรวาทราชวิทยาลัย จัดให้มีการเทศน์มหาชาติ ทุกเสาร์ อาทิตย์ เริ่มตั้งแต่ เสาร์ที่ ๑๒ อาทิตย์ที่ ๑๓ สิงหาคม เป็นต้นไป

อาทิตย์ที่ ๑๓ สิงหาคม ๒๕๖๖ ดร.ภัสส์กุญช์ โสภณอนันต์กิจ เดินทางมาเป็นประธานในพิธีถวายภัตตาหารเพล พระสงฆ์สามเณร ๒๐๕ รูป ปฏิบัติธรรมโครงการบรรพชาสามเณร ฝึกอบรมศีลธรรม จรรยา สัมมาปฏิบัติ ปฏิบัติธรรมพระกัมมัฏฐาน เฉลิมพระเกียรติและสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณ สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา ๑๒ สิงหาคม ๒๕๖๖ ระหว่างวันที่ ๑๑ – ๑๔ สิงหาคม

ในช่วงภาคบ่าย ดร.ภัสส์กุญช์ โสภณอนันต์กิจ รับเป็นเจ้าภาพเทศน์มหาชาติ กัณฑ์ทศพร อุปถัมภ์กัณฑ์เทศน์ ๕๐,๐๐๐ บาท อุปถัมภ์สลากภัตร ๒๐,๐๐๐ บาท มีผู้ร่วมบุญ ๔,๙๓๐ บาท รวมปัจจัย ๗๔,๙๓๐ บาท

Home
ข่าวสาร
เรียนบาลี
แบบแปลน
ที่ตั้ง