บุญแม่สุชาดา เพื่อพัฒนาศาสนทายาท

บุญแม่สุชาดา

เพื่อพัฒนาศาสนทายาท

เพื่อถวายกำลังใจ พระธรรมวชิราจารย์ ให้ทำงานเพื่อพระพุทธศาสนา สังคม ประเทศชาติ

“… โยมแม่สุชาดา ได้สร้างวัดไทยในสหรัฐอเมริกา และประเทศต่าง ๆ เป็นจำนวนหลายวัด ที่สร้างถวายอาตมาก็ ๑ วัด คือ วัดสุชาดาธรรมาราม เมือง Jacksonville รัฐ florida สหรัฐอเมริกา โดยซื้อที่ดิน และดำเนินการสร้างเป็นวัดไทย ทั้งนี้เพื่อศากยบุตรสามเณรสีหะ จะได้ใช้เป็นสถานที่ฝึกอบรมเตรียมความพร้อมการเป็นศาสนทายาทสายต่างเทศ ที่สมบูรณ์แบบ

………เพื่อเสริมสร้างศรัทธา สานเจตนาของโยมแม่สุชาดา จึงได้เปิดบัญชีธนาคาร ชื่อบัญชี “กองทุนคุณแม่สุชาดา ปทะวานิช เพื่อทุนการศึกษาศากยบุตรสามเณรสีหะ” Suchada Padavanija’s fund for the fellowship foundation for Sakkayaputr novices

เตรียมการไว้สำหรับเป็นกองทุนถวายกำลังใจให้แก่ศากยบุตรสามเณรสีหะ ที่เรียนดี ขยันเรียน มีความประพฤติดี โดยคาดว่า จะมีสามเณรสมัครเข้าศึกษาในปีการศึกษา ๒๕๖๖ จำนวนประมาณ ๓๐-๕๐ รูป (เจตนาตั้งใจจะรับ ๓๐ รูป เพราะเป็นปีแรก)

โดยถวายรางวัล เป็นเทอม ๆ ไป รางวัลที่ ๑-๓, รางวัลขยันเรียน และพฤติกรรมดี เทอมละ ๕ รางวัล (๑ ปี มี ๒ เทอม ก็ ๑๐ รางวัล) และพิเศษสำหรับสามเณรที่สอบนักธรรมและบาลีได้อีกส่วนหนึ่ง

***** ตั้งแต่ปีพ.ศ. ๒๕๖๘ เป็นต้นไป จะมีสามเณร ๑๕๐ รูป (เต็มหลักสูตร) จะใช้ทุนการศึกษามอบรางวัลเป็นจำนวนมาก*****

ฉะนั้น โยมแม่จะเป็นผู้เริ่มต้นให้นะ และ จะเพิ่มเติมเป็นระยะ ๆ

…..นี่คือเจตนาของโยมแม่สุชาดา ผู้ใช้ชีวิตอยู่ที่สหรัฐอเมริกายาวนาน มีชีวิตที่คลุกคลีอยู่กับพระธรรมทูตในสหรัฐอเมริกา มีความเข้าใจในบริบทของการเผยแผ่พระพุทธศาสนาในต่างแดน และเห็นความสำคัญของการสร้างศาสนทายาทในโลกอนาคต……

ร่วมสมทบกองทุนเพื่อเป็นรางวัลกำลังใจให้แก่ศากยบุตรสามเณรสีหะ ได้ที่

บัญชี “กองทุนคุณแม่สุชาดา ปทะวานิช เพื่อทุนการศึกษาศากยบุตรสามเณรสีหะ”

Suchada Padavanija’s fund for the fellowship foundation for Sakkayaputr novices

ธนาคารกรุงไทย สาขาศาลายา เลขบัญชี 459-0-81205-3

ติดต่อสอบถาม

พระธรรมวชิราจารย์ รศ.ดร.

รักษาการผู้อำนวยการมหาวชิราลงกรณบาลีเถรวาทราชวิทยาลัย

๐๙๒ – ๖๙๔ – ๘๘๘๓

รศ.ดร. เวทย์ บรรณกรกุล

ผู้บริหารมหาวชิราลงกรณบาลีเถรวาทราชวิทยาลัย

๐๘๑ – ๙๔๓ – ๒๖๖๕

Home
ข่าวสาร
เรียนบาลี
แบบแปลน
ที่ตั้ง