บุญ​ ทาน​ ภัตตาหาร แม่ขอรับอุปถัมภ์ภัตตาหารเอง

“… ตลอด ๒ ปีตั้งแต่บัดนี้ไป

แม่ขอรับเองทั้งหมด…”

วันนี้ ๒๑ กรกฎาคม ๒๕๖๖ คุณแม่ใหญ่ ดร.แม่ชีทศพร วชิรบำเพ็ญ มาเยี่ยมชมโครงการสร้างมหาวชิราลงกรณบาลีเถรวาทราชวิทยาลัย มหาวิทยาลัยสำหรับสามเณรแห่งแรกในประเทศไทย เปิดการเรียนการสอนคัมภีร์บาลีเถรวาทหลักสูตรเตปิฏกบาลีศากยสีหะ ปีนี้รุ่นแรก ๕๖ รูป​ นำเครื่องอุปโภค​บริโภค​ นมกล่อง​ น้ำปานะมาถวาย

คุณแม่ใหญ่ ดร.แม่ชีทศพร วชิรบำเพ็ญ ผู้อุปถัมภ์การจัดภัตตาหารถวายพระสงฆ์ในโครงการต่าง ๆ ของหลวงพ่อสมเด็จพระพุทธ​ชินวงศ์ วัดพิชย​ญาติกา​ราม​ มาหลายสิบปี ปัจจุบัน ท่านยังพาลูกศิษย์ทำบุญอุปถัมภ์ภัตตาหาร​ถวายพระสงฆ์สามเณร​อย่างต่อเนื่อง ได้จัดภัตตาหารไปถวายพระสงฆ์สามเณรนักเรียนบาลีหลายพระอาราม เฉพาะที่มหาวชิราลงกรณบาลีเถรวาทราชวิทยาลัย ท่านได้อุปถัมภ์บริจาคสมทบร่วมบุญมาตั้งแต่ต้น จัดภัตตาหารเพลถวายตลอดพรรษา ๙๐ วัน ในปี ๒๕๖๕​ ที่ผ่านมา

ตั้งแต่ต้นเดือนกรกฎาคม ๒๕๖๖ เป็นต้นมา ท่านขอรับเป็นเจ้าภาพจัดภัตตาหารเพล​ถวาย ๑๔๒ วัน จนถึงพฤศจิกายน ๒๕๖๖ แม้ท่านจะทำบุญมาหลายรายการตลอด ๒ ปีเต็ม ของการสร้างที่นี่ แต่ก็ไม่เคยมาเยี่ยมชมแม้แต่ครั้งเดียว ได้แต่มอบให้ลูกศิษย์มาทำบุญแทน​ มีโทรศัพท์มาถามข่าวคราวเป็นบางครั้งคราว เท่านั้น

วันนี้ ๒๑​ กรกฎาคม​ คุณแม่ใหญ่ ท่านมาเห็นกับตา ได้ยินได้ฟังด้วยตัวเอง รับฟังเรื่องราวที่มีหลวงตารูปหนึ่ง (พระมหาบรรจบ ขนฺติโก ปัจจุบัน พระราชวชิรเวที) มีจิตใจเด็ดเดี่ยวปณิธานตั้งมั่นตามนิมิตที่เกิด เฝ้าดูแลที่ดินปลูกต้นไม้รอคอยการมาของผู้มีศักดิ์ตลอด ๑๕ ปี ท่านได้มาเห็นที่ดินต่อเนื่องเป็นผืนเดียวกันรวม ๑๑๖ ไร่ ที่ผู้ถวายคือ ดร.อนันต์ ดร.ภัสส์กุญช์ โสภณอนันต์กิจ และท่านอาจารย์พระมหาวีระ ธมฺมวิริโย พร้อมญาติ ๆ จากสิงคโปร์ ประสงค์จะสร้างวัด โรงพยาบาล และสวนป่าธัมมเวสกวัน

คุณแม่ใหญ่ ท่านมารับรู้หลักสูตรการเรียนการสอนคัมภีร์บาลีเถรวาทแบบโบราณที่หลวงพ่อสมเด็จพระพุทธชินวงศ์วางรากฐานไว้ให้ เห็นลูกหลานสามเณร​สวดสาธยายพระบาลีมหากัจจายนสูตร เห็นความเป็นอยู่ของลูกหลานสามเณรตัวน้อย ๆ ท่านจึงประกาศต่อหน้าลูกศิษย์ลูกหาที่ติดตามมา ๑๐ กว่าท่านว่า

“นับตั้งแต่วันนี้เป็นต้นไป ตลอด ๒ ปีเต็ม แม่ขอรับอุปถัมภ์ภัตตาหารเองทั้งหมด”

“… ญาติโยมสาธุชน ยังทำบุญอุปถัมภ์ภัตตาหารได้ตามปกติ ขอให้นำปัจจัยค่าภัตตาหารที่สาธุชนบริจาค ตั้งเป็นกองทุนภัตตาหารศากยบุตรสามเณรสีหะ จะได้เป็นทุนเสบียงภัตตาหารเพื่อสามเณรที่จะเพิ่มมากขึ้น ๆ ในปีต่อ ๆ ไป สร้างความมั่นคงแข็งแรงให้สถาบันการศึกษาแห่งนี้ ในอนาคต… “

ด้วยอานิสงส์ผลบุญที่คุณแม่ใหญ่ ดร.แม่ชีทศพร วชิรบำเพ็ญ และคณะศิษย์ได้บำเพ็ญมาตั้งแต่ต้น และจะบำเพ็ญต่อไปในกาลข้างหน้า จงเป็นพลวปัจจัยดลบันดาลให้คุณ​แม่ใหญ่​ ดร.แม่ชีทศพร​ วชิรบำเพ็ญ​ มีอายุ วรรณะ สุขะ พละ ปฏิภาณ ธรรมสารสมบัติ ทุกทิพาราตรีกาลเทอญ ฯ

Home
ข่าวสาร
เรียนบาลี
แบบแปลน
ที่ตั้ง