ปฏิบัติ “พระอารักขกัมมัฏฐาน” ถวายเป็นพุทธบูชา แด่องค์พระสัมมาสัมพุทธเจ้า

ปฏิบัติ “พระอารักขกัมมัฏฐาน”

ถวายเป็นพุทธบูชา แด่องค์พระสัมมาสัมพุทธเจ้า

และน้อมถวายพระพรชัยมงคล

แด่สมเด็จพระนางเจ้า พระบรมราชินี

๓ มิถุนายน ๒๕๖๖

ปฏิบัติบูชา ถวายเป็นพุทธบูชาสมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้า เนื่องในวันวิสาขบูชา เป็นวันสำคัญสากลทางพระพุทธศาสนา สำหรับชาวพุทธทุกนิกายทั่วโลก เป็นวันหยุดราชการในหลาย ๆ ประเทศ อีกทั้งยังเป็นวันสำคัญในระดับนานาชาติตามมติของสมัชชาใหญ่แห่งสหประชาชาติ เนื่องจากเป็นวันคล้ายวันที่เกิดเหตุการณ์สำคัญที่สุดในพระพุทธศาสนา ๓ เหตุการณ์ ได้แก่ การประสูติ ตรัสรู้ และปรินิพพานของพระพุทธเจ้า ซึ่งทั้ง ๓ เหตุการณ์นี้ได้เกิดขึ้นตรงกัน ณ วันขึ้น ๑๕ ค่ำ เดือน ๖ หรือวันเพ็ญแห่งเดือนวิสาขะ (ต่างปีกัน) ชาวพุทธจึงถือว่าเป็นวันที่รวมการเกิดเหตุการณ์อันน่าอัศจรรย์ยิ่ง และเรียกการบูชาในวันนี้ว่า วิสาขบูชา ย่อมาจาก วิสาขปุรณมีบูชา หมายถึง การบูชาในวันเพ็ญเดือนวิสาขะ

นอกจากนั้น ๓ มิถุนายน ของทุกปี เป็นวันสำคัญของพสกนิกรชาวไทย เป็นวันเฉลิมพระชนมพรรษา สมเด็จพระนางเจ้าสุทิดา พัชรสุธาพิมลลักษณ พระบรมราชินี ๓ มิถุนายน ตรงกับวันคล้ายวันพระราชสมภพของสมเด็จพระนางเจ้าสุทิดา พัชรสุธาพิมลลักษณ พระบรมราชินี

พระธรรมวชิราจารย์ มีบัญชาให้คณาจารย์ พระพี่เลี้ยง และศากยบุตรสามเณรสีหะ ๖๕ รูป ทำวัตรสวดมนต์เย็น ๓ ภาษา Pali Thai English เจริญพระอารักขกัมมัฏฐาน ถวายพระพรชัยมงคล แด่ สมเด็จพระนางเจ้าสุทิดา พัชรสุธาพิมลลักษณ พระบรมราชินี ขอให้พระองค์ทรงพระเจริญยิ่งยืนนาน สถิตย์เป็นมิ่งขวัญปวงชนชาวไทย ตลอดกาลนานเทอญ

ขอถวายพระพร

คณะศากยบุตรสามเณรสีหะ

มหาวชิราลงกรณบาลีเถรวาทราชวิทยาลัย

Home
ข่าวสาร
เรียนบาลี
แบบแปลน
ที่ตั้ง